02 - คณะอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

เพื่อให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ #.$ ของคำสั่งสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และมีมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 ฯลฯ

อำนาจหน้าที่

  1. สำรวจข้อมูลชุมชนชาวเล และแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กับที่ดินเอกชนตามกรอบนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งอยู่ในภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสาร ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
  3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557
ลงนามโดย พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล

รูปคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชาวเล รูปคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชาวเล


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 02 - คณะอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล