01 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว ฯลฯ

โดยมีพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล  เป็นประธาน

อำนาจหน้าที่

  1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
  2. จัดทำรายละเอียดของโครงการสำรวจแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติตะรุเตากับที่ดินเอกชน
  3. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสาร ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  5. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมองหมาย

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557

ลงนามโดย : พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง

ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล

รูปคำสั่งอนุกรรมการแก้ปัญหาเกาะหลีเป๊ะ
รูปคำสั่งอนุกรรมการแก้ปัญหาเกาะหลีเป๊ะ


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 01 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล