05 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณชุมชนชาวเลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณชุมชนชาวเลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว ฯลฯ

อำนาจหน้าที่

  1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณชุมชนชาวเลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามกรอบนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนดซึ่งจะอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสาร ชี้แจ้งข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  5. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2557
ลงนามโดย พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล

รูปคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชาวเลกรณีการออกเอกสารสิทธิ์

รูปคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชาวเลกรณีการออกเอกสารสิทธิ์


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 05 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณชุมชนชาวเลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต