03 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมงของชุมชนชาวเล

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพประมงของชุมชนชาวเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๓ ของคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ฯลฯ

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพประมง ตามวิถีชีวิตของชาวเลในพื้นที่ 5 จังหวัด
  2. ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสาร ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
  3. แต่งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557

ลงนามโดย พิลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง 

ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 03 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมงของชุมชนชาวเล