ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

สึนามิเมื่อปีที่แล้ว พ.ศ.2547 เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ถล่มพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้ประชุาชนในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสูญเสียชีวิตในครอบครัว ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ กลุ่มคนที่ประสบปัญหามากที่สุดคือคนจนที่อยู่ในชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะหมู่บ้านหรือชุมชนประมงที่อยู่บริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลอันดามัน ... อย่างไรก็ตามการเกิดภัยพิบัติที่มีบริเวณกว้าง ทำให้ชุมชนได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง และมีความเหลื่อมล้ำในการช่วยเหลือ เช่น ชาวเลหรือคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่บนพื้นที่ดั้งเดิมที่เกิดภัยพิบัติ กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ทำให้พวกเขายังอยู่กับภัย ถึงแม้ว่า 1 ปีผ่านไป พวกเขาก็ยังไม่พ้นภัยสึนามิ 

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2549

Link : Open book