วิกฤติวิถีชีวิตชาวเล

วิกฤติวิถีชีวิตชาวเล : กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั่งเดิมของชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่อาศัยหาอยู่กินกับทะเลอันดามันมาเป็นเวลานาน จากงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน รวมทั้งการร่วมกันทำผังตระกูลของชาวเล พบว่าวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ปี พูดได้ว่าคนกลุ่มนี้อาศัมาอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2555

Link : Open book