โลกขยะยุค 2000

ขยะจำนวนมหาศาล หากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการคัดแยกจากครัวเรือน ก็จะได้ขยะที่สามารถนำไปใช้ได้ใหม่ถึงร้อยละ 40 ขยะเหล่านี้สามารถนำไปขายได้ถึงตันละ 2,500 บาท หรือวันละ 38 ล้านบาท หรือ 13,870 ล้านบาทต่อปี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2534)

จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2544

Link : Open book