สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างโมเดล"

หนังสือ "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" คูสว่างโมเดล เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ชุมชนเป็นด่านแรกของการปะทะกับเหตุการณ์ และการเข้าช่วยเหลือขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมมีข้อจำกัด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของชุมชนให้สามารถรู้เท่าทันและรับมือกับภัยพิบัติได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2555

Link : Open book