เตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

“ชุมชนบานนํ้าเค็ม” อดีตของความทรงจํา เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 บานกวา 1,000 หลังที่ถูกคลื่นยักษสึนามิ พัดถลมเสียหายไมมีแมซากปรักหักพัง กวา 1,400 คนที่เสียชีวิต เลือดเนื้อ คงเหลือเพียงคราบนํ้าตาของญาติมิตร มหันตภัยรายซัดถลมชายฝงอันดามัน 6 จังหวัดอันดามัน แลวหายไปความชวยเหลือผูประสบภัยถาโถมกระหนํ่าลงมาในพื้นที่ดั่งหาฝน เปนเหตุกอเกิดใหชุมชนบานนํ้าเค็มตั้งรับฟนฟูโดยชุมชนเปนแกน หลังแตบัดนั้น เริ่มบริหารจัดการตนเอง โดยใชการสรางหองนํ้าเปนเครื่องมือแรกในการรวมคน และจัดกระบวนการทํางานตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2555

Link : Open book