30 years old Chumchonthai Foundation

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมือง

ชาวเล (มอแกน..มอแกลน..อูรัคลาโวย) แห่งอันดามัน

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ที่อาศัยหาอยู่หากินบริเวณทะเลอันดามันมาเป็นเวลานาน ประมาณ 300 ปี  ปัจจุบันมีชุมชนชาวเล 41 ชุมชนกระจายในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา สตูล ระนอง และกระบี่ ประชากรประมาณ 13,000 คน กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมอแกน กลุ่มมอแกลน และกลุ่มอูรัคลาโวย

รูปเด็กชาวเล

ปัญหาที่สำคัญของชาวเล คือ ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย   ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ชุมชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินและบางส่วนมีความขัดแย้งกับเอกชน ปัญหาสุสานและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมของชาวเล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ชายหาดริมทะเล การรุกรานที่ดินสุสาน/พื้นที่พิธีกรรมของชาวเล ทำให้ชาวเลบางชุมชนไม่มีพื้นที่ชายหาดเพื่อทำพิธีกรรม ซึ่งพบว่ามีปัญหาถึง 15 แห่ง ปัญหาที่ทำกินทางทะเล ชาวเลหากินตามเกาะแก่งและหน้าหาดโดยใช้อุปกรณ์ประมงแบบพื้นบ้าน ปัจจุบันชาวเลไม่มีสิทธิในการเข้าไปหากินในที่ทำกินดั้งเดิมได้ และมีชาวเลถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุมพร้อมยึดเรือ อุปกรณ์และสัตว์น้ำ มีปัญหาต่อสุขภาพ การประกาศเขตหากินของกรมอุทยาน ทำให้ชาวเลต้องหากินในทะเลไกลมากขึ้น ต้องดำน้ำลึกถึง 30-50 เมตร ทำให้เกิดอาการน้ำหนีบและมีหลายคนต้องเป็นผู้พิการ ปัญหาเรื่องการศึกษา และภาษาและวัฒนธรรมกำลังสูญหาย ที่ต้องเผชิญกับอคติของคนในสังคมรอบข้างและภายนอก

รูปชาวเล

โดยสรุปปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ยังไม่สมดุล ทั้ง นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกาศเขตอนุรักษ์ต่างๆ และจากนิสัยของชาวเลที่รักสงบ มีวิถีหาอยู่หากินกับธรรมชาติ ไม่สะสม ยังขาดความรู้เรื่องกฎหมายมักถูกหลอกถูกเอาเปรียบ จึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่สังคมควรปกป้องเพื่อรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีดั้งเดิม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล  ตามแนวทางจัดทำพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาวเลและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงหาทรัพยากรตามเกาะต่างๆได้ โดยผ่อนปรนพิเศษในการที่ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเล  การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการดำน้ำทำให้เกิดโรคน้ำหนีบและการให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคน้ำหนีบ  การแก้ปัญหาสัญชาติในกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งการศึกษาพิเศษ/หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชาวเล  การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์  การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเล การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เข้มแข็ง รวมทั้งให้มีงบประมาณส่งเสริม วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล แต่การแก้ปัญหาต่างๆ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก อันเนื่องจากปัญหาชาวเลเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การแก้ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือสานพลังจากหลายฝ่าย ทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกและกลุ่มชาวเล จึงจะบรรลุผล และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล  

 


จังหวัดภูเก็ตจัดประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) โดยมี นายเสรี พาณิชกุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

ประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินและพื้นที่จิตวิญญาณชาวเลฯชุดพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน

ประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินและพื้นที่จิตวิญญาณชาวเลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ได้มีประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินและพื้นที่จิตวิญญาณชาวเล โดย พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทองเป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐาน  โดยในที่ประชุมมีผู้แทนที่เป็นอนุกรรมการเข้าร่วมจากทุกภาคส่วนซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของอนุกรรมการฯ

ชะตาชีวิตชาวเลที่หลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

ชะตาชีวิตชาวเลที่หลีเป๊ะ จังหวัดสตูลปัญหาเขตแดนฝั่งทะเลอันดามันในอดีต ระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันไม่ได้ แต่ชาวเลซึ่งเป็นชาติพันธุ์เดียวที่อยู่อาศัยบนเกาะนี้ได้ประกาศว่า “เราเป็นคนไทย” ซึ่งนั่นทำให้ประเทศไทยได้หมู่เกาะแถบนั้นอีก ๕-๖ เกาะ ที่สวยงามเป็นเสมือนไข่มุกอันดามันมาโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันขึ้นกับ อ.ละงู จ.สตูล

บูวักกลุ พิธีกรรมลอยเรือโบราณ ไล่สิ่งชั่วร้ายในชุมชน

พิธีลอยเรือสะเดาะห์เคราะห์ไล่สิ่งชั่วร้ายช่วงตลอดเดือน เมษยน 2557 ที่ชุมชนชาวเลหาดราไวย์ จ.ภูเก็ต ได้เกิดเหตุการณ์ มีผู้คนล้มตายติดต่อกันอย่างน่าประหลาดทั้งชาวเลและคนใกล้เคียง รวมแล้วประมาณ 10 ศพ โต๊ะหมอบอกต้องใช้พิธีกรรมลอยเรือ (บู วัก กลุ) ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณที่นอกจากจะสะเดาะเคราะห์แล้วจะเป็นการส่งวิญญาณร้าย ที่วนเวียนในชุมชน ให้ออกไปด้วย 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลลงชุมชนเกาะหลีเป๊ะ

รูปเกาะหลีเป๊ะ17 เมษายน 2557 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลโดยมีพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อดูข้อเท็จจริงของปัญหา โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม และประชุมกับชาวบ้านผู้เดือดร้อน เพื่อรับฟังปัญหา

ชาวเลจัดพิธีนอนหาดสืบทอดประเพณีเก่าแก่

รูปชาวเล13-14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา  ชาวเลมอแกลนและมอแกน ได้จัดงานพิธีนอนหาด อันเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณสมัย การนอนหาดนั้นจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสังสรรค์ของพี่น้องชาว

ชาวเลมอแกลนจังหวัดพังงาทำพิธีเซ่นไหว้หลาพ่อตาสามพัน

รูปพิธีกรรมชาวเล11 มีนาคม 2557  ที่ผ่านมา ชาวเลมอแกลนในจังหวัด พังงา ต่างมารวมตัวที่ หาดบางสัก เพื่อทำพิธีเซ่นไหว้ หลาพ่อตาสามพัน บรรพชนของมอแกลน ซึ่งในปีนี้มีพี่น้องมอแกลนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาชาวเล

11 มีนาคม 2557 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล (พลเอกสุรินทร์ เป็นประธาน) นัดประชุมเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ปัญหาโดยมีการสรุปการลงพื้นที่ราไวย์

อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต

รูปชาวเล1 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า ลงพื้นที่ชุมชนชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านกฎหมายกับชาวเล และตรวจสอบกรณี เอกชนฟ้องขับไล่ชาวเล 5 หลัง

Pages

Subscribe to RSS - กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมือง