กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมือง

ชาวเล (มอแกน..มอแกลน..อูรัคลาโวย) แห่งอันดามัน

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ที่อาศัยหาอยู่หากินบริเวณทะเลอันดามันมาเป็นเวลานาน ประมาณ 300 ปี  ปัจจุบันมีชุมชนชาวเล 41 ชุมชนกระจายในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา สตูล ระนอง และกระบี่ ประชากรประมาณ 13,000 คน กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมอแกน กลุ่มมอแกลน และกลุ่มอูรัคลาโวย

รูปเด็กชาวเล

ปัญหาที่สำคัญของชาวเล คือ ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย   ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ชุมชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินและบางส่วนมีความขัดแย้งกับเอกชน ปัญหาสุสานและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมของชาวเล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ชายหาดริมทะเล การรุกรานที่ดินสุสาน/พื้นที่พิธีกรรมของชาวเล ทำให้ชาวเลบางชุมชนไม่มีพื้นที่ชายหาดเพื่อทำพิธีกรรม ซึ่งพบว่ามีปัญหาถึง 15 แห่ง ปัญหาที่ทำกินทางทะเล ชาวเลหากินตามเกาะแก่งและหน้าหาดโดยใช้อุปกรณ์ประมงแบบพื้นบ้าน ปัจจุบันชาวเลไม่มีสิทธิในการเข้าไปหากินในที่ทำกินดั้งเดิมได้ และมีชาวเลถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุมพร้อมยึดเรือ อุปกรณ์และสัตว์น้ำ มีปัญหาต่อสุขภาพ การประกาศเขตหากินของกรมอุทยาน ทำให้ชาวเลต้องหากินในทะเลไกลมากขึ้น ต้องดำน้ำลึกถึง 30-50 เมตร ทำให้เกิดอาการน้ำหนีบและมีหลายคนต้องเป็นผู้พิการ ปัญหาเรื่องการศึกษา และภาษาและวัฒนธรรมกำลังสูญหาย ที่ต้องเผชิญกับอคติของคนในสังคมรอบข้างและภายนอก

รูปชาวเล

โดยสรุปปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ยังไม่สมดุล ทั้ง นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกาศเขตอนุรักษ์ต่างๆ และจากนิสัยของชาวเลที่รักสงบ มีวิถีหาอยู่หากินกับธรรมชาติ ไม่สะสม ยังขาดความรู้เรื่องกฎหมายมักถูกหลอกถูกเอาเปรียบ จึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่สังคมควรปกป้องเพื่อรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีดั้งเดิม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล  ตามแนวทางจัดทำพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาวเลและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงหาทรัพยากรตามเกาะต่างๆได้ โดยผ่อนปรนพิเศษในการที่ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเล  การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการดำน้ำทำให้เกิดโรคน้ำหนีบและการให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคน้ำหนีบ  การแก้ปัญหาสัญชาติในกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งการศึกษาพิเศษ/หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชาวเล  การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์  การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเล การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เข้มแข็ง รวมทั้งให้มีงบประมาณส่งเสริม วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล แต่การแก้ปัญหาต่างๆ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก อันเนื่องจากปัญหาชาวเลเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การแก้ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือสานพลังจากหลายฝ่าย ทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกและกลุ่มชาวเล จึงจะบรรลุผล และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล  

 


หมออนามัยหลีเป๊ะเผย ถูกเอกชนปิดเส้นทางสาธารณะ ส่งผลกระทบผู้ป่วย เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกแทงสาหัสแต่ไม่สามารถผ่านได้ กสม.ลงพื้นที่วันที่สอง ชาวเลนับร้อยร่วมต้องขอความเป็นธรรม

หมออนามัยหลีเป๊ะเผย ถูกเอกชนปิดเส้นทางสาธารณะ ส่งผลกระทบผู้ป่วย เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกแทงสาหัสแต่ไม่สามารถผ่านได้ กสม.ลงพื้นที่วันที่สอง ชาวเลนับร้อยร่วมต้องขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านอาดัง เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ชาวเลชุมชนเกาะหลีเป๊ะ-อาดัง จำนวนกว่า100 คน พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียน สำนักงานอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)หรือสถานีอนามัย ประจำชุมชน เข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

ชาวเลหลีเป๊ะครวญ! ปัญหารุมเร้าที่อยู่อาศัย จุดจอดเรือ สัญชาติ ร้องผ่านเวที กสม.

วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านอาดัง เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ชาวเลชุมชนเกาะหลีเป๊ะ-อาดัง จำนวนกว่า 100 คน พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียน สำนักงานอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หรือสถานีอนามัย ประจำชุมชน เข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนสถานะบุคคลของกลุ่ม ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยมี นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนสถานะบุคคลฯ และอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ

รอง มทภ.4 สรุปผลประชุมยุติข้อพิพาทเส้นทางเดินชาวเลราไวย์กับเอกชน ให้ศาลตัดสินชี้ขาด เชื่อปัญหานี้น่าจะยุติได้ในเร็ววัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาค 4 กล่าวภายหลังประชุมร่วมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินหมู่บ้านชาวเลราไวย์ ว่า วันนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มชาวเลราไวย์กับผู้ประกอบการเจ้าของที่ดิน ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติที่ดี ในขณะที่เจ้าของที่ดิน

รองมทภ.4 ชี้ข้อพิพาทชาวเลราไวย์ ให้ศาลตัดสิน

ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงผลการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินหมู่บ้านชาวเลราไวย์ ว่า วันนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาที่ดิน แปลงที่กลุ่มชาวเลราไวย์ตั้งชุมชนอยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้ได้ข้อยุติที่ดี ในขณะที่เจ้าของที่ดิน จำนวน 13 ราย

รวมข่าว พระครูวิมลปัญญาคุณ ลุยติดตั้งโซล่าเซลให้ชาวเลหาดราไวย์ได้ เฮ!! มีไฟฟ้าใช้แล้ว

รวมข่าว 9-12 พ.ค.59 ติดตั้งโซล่าเซลชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต ... เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี พระผู้ได้ชื่อว่าเป็นพระพลังแสงอาทิตย์ (The Solar Monk) ไปแล้ว ในวันนั้นท่านเดินทางไปติดระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับชาวเลที่หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อย ทำให้ชาวเลที่นี่จำนวน 25 ครัวเรือน + 1 ครัวเรือน ที่มาขอติดตั้งภายหลัง ได้มีไฟฟ้าใช้ตลอดปีและตลอดไป ดังยุทธศาสตร์ที่พระอาจารย์ท่านมอบให้ 

หลายกระทรวงร่วมบูรณาการ เพื่อหาทางออกเป็นนโยบายการแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาติพันธุ์ชาวเล

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนของเครือข่ายชาวเล ในเชิงนโยบาย ได้อาศัยมติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้พื้นที่ชาวเลยังพบกับปัญหาทุกด้าน ทำให้มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกเป็นนโยบายการแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาติพันธุ์ชาวเล ที่จะเกิดมีขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นี้

อธิบดีดีเอสไอ ลงพื้นที่ ‘บ้านกู้กู’ เก็บข้อมูลช่วยชาวบ้านเดือดร้อน – ออกโฉนดมิชอบ

วันที่ 3 มิถุนายน ที่บริเวณศาลาชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนหมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาติดตามผลการดำเนินการในการต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้านบ้านกู้กู ที่ได้ดูแลปกป้องพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ชายเลน

เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์

ประเทศไทยมีนโยบายเกี่ยวกับเขตวัฒนธรรมพิเศษที่ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี คือเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล (2 มิย.53) และการฟื้นฟูชีวิตชาวกระเหรี่ยง (3 สค. 53) มีแผนงานระยะสั้นระยะยาวมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะแต่ไม่ครอบคลุมมิติความเป็นชุมชนซึ่งไม่ได้หมายความเพียงการอยู่อาศัยหรือที่ตั้งของชุมชนเท่านั้นแต่ควรมีมติเรื่องภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีคุณค่าและการมีกติการ่วมกัน

ชาวเลอูรักราโว้ย กับตำแหน่งผู้ช่วยผู่ใหญบ้านคนใหม่

ยินดีกับ นิรันดร์ หยั่งปาน ชาวเลอูรักราโวย ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ราไวย์ ภูเก็ต 

ชาวเลราไวย์ ภูเก็ต หวั่นนายทุนขนคนกว่า 400 ปะทะอีกรอบ-พร้อมรับมือ

ชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต เฝ้าระวังต่อเนื่อง หวั่นนายทุนยกพวกปะทะอีกรอบ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประสาน ทหาร-ตำรวจ ตรึงพื้นที่ป้องกันเหตุเผชิญหน้า ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ประสานไปยังมณฑลทหารบกที่ 41, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัคร ให้เข้ามาจัดกำลังตรึงพื้นที่เพื่อป้องกันการปะทะระหว่างชาวเลกับกลุ่มนายทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในกรอบได้แน่นอน

Pages

Subscribe to RSS - กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมือง