การจัดการภัยพิบัติโดยเครือข่ายชุมชนเป็นแกนหลัก

การจัดการภัยพิบัติ

รูปปกหนังสือกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย ในปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ป่า น้ำท่วมจากเหตุฝนตกมาก น้ำล้นเขื่อน น้ำป่าไหลหลาก พายุพัดถล่มบ้านเรือน รวมทั้งภัยพิบัติจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองและสังคม เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ และ ภัยพิบัติจึงมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป กรณีประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยรายงานเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553 ว่า มีพื้นที่ประสบภัย 51 จังหวัด 546 อำเภอ 3,877 ตำบล 31,176 หมู่บ้าน 2,523,608 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 8,663,221 คน มีผู้เสียชีวิต 232 ราย

นักวิชาการได้ประมาณการณ์พื้นที่เกษตรเสียหาย มากกว่า 10 ล้านไร่ เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เมื่อเกิดเหตุประสบภัย จะเกิดภาวะฉุกเฉิน มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากและหลายประเภท ทั้งบาดเจ็บ เจ็บป่วย ขาดน้ำ ขาดอาหาร ขาดการติดต่อสื่อสาร อยู่ในภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่อนแอ เช่น ผู้ป่วย เด็ก คนชรา ที่ช่วยตนเองไม่ได้จะอยู่ในภาวะอันตรายมากที่สุด และจากเหตุภัยพิบัติหลายครั้ง พบว่าระบบการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อจำกัด ด้วยเหตุ หลายประการ ทั้งอาจไม่ได้มีแผนเพื่อการรับมือกับปัญหาวิกฤติที่ดีพอ หรือ เหตุการณ์เกิดขึ้นกว้างขวางกว่าที่ประเมินไว้ หรือ ระบบที่วางไว้เกิดขัดข้องรุนแรงตามมาภายหลังเกิดเหตุ รวมทั้งระบบระเบียบขาดความยืดหยุ่นคล่องตัว ในการดำเนินทำงาน ฯลฯ

บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติสึนามิ และภัยน้ำท่วม และภัยพิบัติอื่น ๆ คือ ผู้ที่ประสบภัยจะรอรับบริการอย่างเดียวไม่ได้เพราะมีผู้เดือดร้อนจำนวนมาก และในบรรดาผู้เดือดร้อนมีระดับที่แตกต่างกัน มีทั้งผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ผู้ที่ช่วยตนเองได้ซึ่งพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วย ชุมชนจึงเป็นด่านแรก ที่จะได้รับผลกระทบ ในขณะที่การจัดการภัยพิบัติที่มาจากศูนย์กลาง ไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ทั้งหมด รวมทั้งอาจละเลยศักยภาพทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเอง จึงเป็นทางเลือกหลักในการเติมช่องว่าง ดังกล่าว หลักการที่สำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์และสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตโดยชุมชนผู้ประสบภัยเป็นแกนหลัก ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนผู้ประสบภัย “ ตั้งทีม ” ลุกขึ้นมารวมกลุ่มแก้ปัญหาด้วยตนเองตั้งแต่ต้น และ สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชน หรือ ผู้ที่มีจิตสาธารณะอื่นๆได้เข้าไปหนุนช่วยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชนและเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนจากการสูญเสีย

นักศึกษาช่วยฟื้นฟูช่วยสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยสึนามิจังหวัดพังงา

ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ถล่มในพื้นที่อันดามัน มีชุมชนประสบภัยในระดับต่างๆ ถึง 407 ชุมชน จำนวนผู้เดือดร้อน 12,480 ครัวเรือน มีงบประมาณจากทั้งรัฐบาลและเงินบริจาค ลงไปในพื้นที่จำนวนนับหมื่นล้าน ในบรรดาปัญหาทั้งหมด มีผู้ประสบภัยสึนามิกลุ่มหนึ่ง ที่ผ่านการจัดกระบวนการพัฒนาแบบเข้มข้น ได้รวมตัวกันเป็น “ เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิและสิทธิชุมชน” ที่มีสมาชิก 105 ชุมชน ผลักดันแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ทั้งเรื่องที่ดิน/ทรัพยากร ปัญหาชาวเล และคนไทยพลัดถิ่นคนไร้สัญชาติ และเข้าร่วมการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ของสังคมได้ รวมทั้งการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ โดยมีทีมงานเครือข่ายและมีอุปกรณ์ในการรับมือภัยพิบัติ ที่มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ ทำหน้าที่เฝ้าระวังภัยและทำกิจกรรมทุกด้านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถไปหนุนช่วยชุมชนอื่นๆ ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ดังเช่น กรณีเกิดเหตุภัยน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2553 ทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิฯ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และได้มีการสรุปบทเรียนให้ความรู้ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

รูปภัยพิบัติต่าง ๆ

รูปธรรมและกระบวนการที่ผ่านมาจึงเป็นบทพิสูจน์ของการ “ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส” สร้างการเรียนรู้ท่ามกลางการทำหลังประสบภัยพิบัติ ซึ่งเมื่อเทียบชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ผ่านกระบวนการดังกล่าว ก็ยังไม่มีความพร้อม จากข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน พบว่าประเทศไทยมีทรัพยากรน้ำสมบูรณ์ แต่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ในบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในปีเดียวกัน ในหลายพื้นที่เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ การขุดลอกลำน้ำและการดูดทรายที่กระทบวิถีชีวิต ฯลฯ อันเนื่องมาจากปัญหาการจัดการทั้ง ด้านนโยบาย โครงสร้างองค์กร และ กฎหมาย โดยภาพรวมเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะต้องมีการเรียนรู้ในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม จากการเกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงทั่วประเทศ ในครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัวและตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข ดังนั้น การเปลี่ยนภัยพิบัติ เป็น “กระบวนการพัฒนา” ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ คน ชุมชน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ควรเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูทุกด้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการต่อเนื่อง ไปสู่การมีแผนรับมือภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการฟื้นฟูภัยพิบัติโดยชุมชนควรเร่งดำเนินการไปควบคู่ไปกับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จึงเกิด โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ขึ้น ใช้ประสบการณ์จากเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” เปลี่ยนภัยพิบัติ เป็น “กระบวนการพัฒนา” เน้นสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและภาคีความร่วมมือหนุนช่วย ซึ่งทำให้การฟื้นฟูหลังประสบภัยเกิดขึ้นรวดเร็ว มีพัฒนาการต่อเนื่อง ไปสู่การมีแผนรับมือภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน


Pages

Subscribe to RSS - การจัดการภัยพิบัติโดยเครือข่ายชุมชนเป็นแกนหลัก