กองทุน-กระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สังคมไทย

จากปัญหาความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนได้รับในคดีที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งแวดล้อมพบว่า ปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนในเรื่องข้อเท็จจริง มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีมิติทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในหลายกรณีไม่ได้เกิดจากเจตนากระทำผิด แต่เป็นผลพวงจากสาเหตุหลายประการ เช่น แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายการพัฒนาประเทศ และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการจับจองขยายที่ทำกิน หรือไปทับซ้อนกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านถูกกล่าวหา ถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีก็จะมีปัญหา มีความยากลำบากในการเข้าถึงความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะคนจนและมีความรู้น้อย หลายพื้นที่มีการข่มขู่คุกคามหรือมีการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ดังนั้น จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหมายรวมถึงสถาบันศาลหรือตุลาการด้วย กรณีนี้ หากละเลยทิ้งไว้ไม่หาทางแก้ไข ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาลและตุลาการ ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับสังคมไทยเพราะสถาบันศาลและตุลาการเป็นหลักและที่พึ่งสุดท้ายของสังคมและปวงชนชาวไทย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน

นอกจากนั้นจากตัวเลขในเดือนธันวาคม 2553 มีเกษตรกรถูกฟ้องร้องไล่ที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ถูกจำคุกและชำระค่าเสียหาย ถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้ว 836 ราย

เมื่อชาวบ้านถูกกล่าวหา

ถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีก็จะมีปัญหา มีความยากลำบากในการเข้าถึงความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะคนจนและมีความรู้น้อย หลายพื้นที่มีการข่มขู่คุกคามหรือมีการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ดังนั้น จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหมายรวมถึงสถาบันศาลหรือตุลาการด้วย กรณีนี้ หากละเลยทิ้งไว้ไม่หาทางแก้ไข ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาลและตุลาการ ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับสังคมไทยเพราะสถาบันศาลและตุลาการเป็นหลักและที่พึ่งสุดท้ายของสังคมและปวงชนชาวไทย

มีการยกร่างกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับ ที่เรียกว่า   "4 Laws for the Poors"

  1. ร่างพ.รบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า  ใครถือครองมากจ่ายภาษีมาก / ใครทิ้งที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์จ่ายภาษีมากขึ้นไปอีก 
  2. ร่างพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน   ช่วยเหลือคนจนที่ไร้ที่ดินทำกินและไร้ที่อยู่อาศัย ให้กู้เงินไปซื้อที่ดิน / ไถ่ถอนที่ดินที่กำลังจะหลุดมือ ฯลฯ
  3. ร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร   เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนถือครองสิทธิที่ดินร่วมกัน และส่งเสริมให้มีกติกา /มีการดูแลทรัพยากร
  4. ร่างพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม  เพื่อให้คนจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง
ร่างกฎหมายเหล่านี้ ควรได้รับการผลักดันจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ดีมีสุขขึ้นบ้าง
ชาวบ้านบุ่งหวาย หนองกินเพล เดือดร้อน กรมที่ดินยื้อ ไม่ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

จากกรณีข้อพิพาทที่ดิน ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ถูกกลุ่มนายทุนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินทำกินและที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ มานานหลายสิบปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครบทุกกรณี ... นางหนูเดือน แก้วบัวขาว และตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ชุมชนและที่ดินทำกิน ต.บุ่งหวาย ต.หนองกินเพล ได้ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน กลุ่มพีมูฟปักหลักทำเนียบฯ ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน ขู่ปักหลักชุมนุมยาวจนกว่าจะได้คำตอบ จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ขีดเส้นสางปัญหาภายใน 30 วัน

คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม. กว่า 150 คน 16 เครือข่าย ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และการนำเสนอการแก้ไขและการปฏิรูปต่อรัฐบาลร่วมกับ ขปส.

Pages

Subscribe to RSS - กองทุน-กระบวนการยุติธรรม