3 จังหวัดชายแดนใต้

คลิก "หนังสือกัมปงตักวา"

เครือข่ายชุมชนศรัทธา “กัมปงตักวา “ เน้นการใช้หลักศาสนา นำการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและแกนนำในท้องถิ่น ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 170 พื้นที่ มีพัฒนาการในการรวมกลุ่มและพัฒนาเป็นเครือข่าย ฯ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 การจัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน โดยแกนนำเครือข่าย ฯ และแกนนำระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นแกนนำ 4 เสาหลัก ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน ผู้นำศาสนา กำนัน/ผู้ใหญาบ้าน อบต. เพื่อทบทวน ย้อนมองและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยกระดับความคิดของแกนนำและร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการทำงานระยะต่อไปของเครือข่าย ฯ ผลการจัดเวทีทำให้แกนนำเครือข่าย ฯ ทั้งเก่าและใหม่ ได้ทบทวนเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน และมีแผนในการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปร่วมกันอย่างชัดเจน ภาพรวมบทเรียน “การทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” พบว่า กิจกรรม “ เป็นเงื่อนไขนำไปสู่ การสร้างสำนึกต่อส่วนรวม ทำให้คนมีจิตอาสา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่สามารถสร้างสันติสุข และนำสู่การพัฒนายั่งยืน ได้ โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ผลระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการตื่นตัว มีการรวมกลุ่ม เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเท่าเทียม เกิดการมีส่วนร่วม สามัคคี ศรัทธาซึ่งกัน คนปฏิบัติศาสนามากขึ้น เกิดการฟื้นภูมิปัญญา เป็นการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เกิดกองทุนและสวัสดิการดูแลกันเอง เกิดแผนชุมชน ภาคีอื่นมาหนุนช่วย บางชุมชนเป็นพื้นที่ตัวอย่างระดับประเทศ ผลระดับครอบครัว เพิ่มรายได้ มีงานทำ ได้ใช้สินค้าดี ราคาถูก เกิดความมั่นคง แบ่งเบาภาระในครอบครัว เกิดการออม ยึดหลักพอเพียง ผลต่อคนและศาสนา พัฒนาจิตสำนึกของคนในชุมชน เพิ่มทักษะ มีความรู้ทางภาษา เข้าใจหลักศาสนาจริยธรรม มีบทบาท รู้เท่าทัน มีความรู้ใหม่ๆ ปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัฒน์ ผลต่อสังคม เป็นกระบวนการสร้างรูปธรรมการเมืองภาคพลเมือง เกิดความรู้และ สำนึกต่อส่วนรวม มีจิตอาสา เป็นแนวทางสู่สันติสุขของชุมชนซึ่งนำสู่การพัฒนายั่งยืน อย่างแท้จริง การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพแกนนำ โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนชาวบ้าน หัวข้อ” เครือข่ายชาวบ้าน กับการพึ่งตัวเอง “ 1).การร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 2).มีการแบ่งงานกันทำ และการฝึกทักษะ 3).การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 4).มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 5).แกนนำที่มีจิตสาธารณะ 6).ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น และรู้จักวิเคราะห์แยกแยะ 7).แกนนำจัดระเบียบตนเอง ของครอบครัวและชุมชน 8).ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พลังของตนเอง 9).มีการประชุม สำรวจความต้องการของสมาชิก กระบวนการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 1). การสร้างฐานการเงินของตนเอง และการออมทรัพยื 2).ลดการพึ่งรัฐให้ได้มากที่สุด 3).การตั้งกองทุนของตนเอง 4).ตั้งฐานการเงินจากกลุ่มเล็กๆก่อน 5).มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การพึ่งตนเอง ด้านการเมืองและนโยบาย 1). การเลือกตัวแทนด้วยตนเอง ไม่ขายเสียง 2).การร่วมผลักดันให้รัฐบาลทำตามมติของชุมชนและท้องถิ่น การพึ่งตนเองด้านเป้าหมาย/วิสัยทัศน์/แนวทาง 1).รู้เท่าทัน รู้ทันโลก ไปข้างหน้าอย่างมีสติ 2).ใช้หลักศรัทธาศาสนา 3).ยืนหยัด/มีกระบวนการชัดเจนจากชุมชนโยงเป็นเครือข่ายไม่รอใครช่วย 4).มีกฎระเบียบกติการร่วมกัน 5).ประเมิลผลและพัฒนากระบวนการเป็นระยะ 6).มีแผนพัฒนาร่วมกัน มีจำนวนสมาชิกชัดเจน 7). พัฒนาภายในชุมชนให้เข้มแข็งก่อนและดึงภายนอกมาหนุนช่วย การจัดมหกรรมชุมชนศรัทธา จากการดำเนินงานโดย ใช้กิจกรรมเป็นเงื่อนไข ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารงบประมาณ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง สามารถทำกิจกรรมที่เกิดความโปร่งใส อยู่ในครรลองของหลักศาสนา ตรงกับความต้องการของชาวบ้านแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อาทิเช่น กิจกรรมกีรออาตี การฟื้นฟูตาดีกา การเปิดเวทีบรรยายธรรม และการร่วมกันบูรณะศาสนสถาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ขาดหายไปจากหลายๆหมู่บ้าน นอกจากนี้มี การส่งเสริมอาชีพ ร้านค้าชุมชนการศึกษาดูงาน การจัดพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน การทำผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กระบวนการเหล่านี้ ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดชายแดนใต้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อสังคม เกิดพลังที่จะคิดค้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกัน จึงเป็นแนวทางที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่สันติสุขในระยะยาว


กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน กลุ่มพีมูฟปักหลักทำเนียบฯ ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน ขู่ปักหลักชุมนุมยาวจนกว่าจะได้คำตอบ จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ขีดเส้นสางปัญหาภายใน 30 วัน

คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม. กว่า 150 คน 16 เครือข่าย ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และการนำเสนอการแก้ไขและการปฏิรูปต่อรัฐบาลร่วมกับ ขปส.

หนังสือชุมชนศรัทธา

หนังสือชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ทางรอดของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ การนำเอาหลักศาสนาที่ถูกต้องและวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาแทนเงินตราและอำนาจ การที่นำเอาคุณธรรมนำเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงยั่งยืนขึ้นได้

หนังสือลีลาปาเต๊ะ

"พลังผู้หญิง พลังชุมชน" ซึ่งเป็นตำราจากโรงเรียนชาวบ้านนั้น สร้างขึ้นจากการยอมรับศักยภาพของสตรีไทยและมุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี

Subscribe to RSS - 3 จังหวัดชายแดนใต้