การศึกษาลุ่มน้ำและชายฝั่งอ่าวไทย

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

ชี้เหตุกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจากฝีมือมนุษย์ นักวิชาการแนะรัฐทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อสมดุลของทราย “ศศิน”เสนอให้พื้นที่งอกเป็นเขตอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้ง ที่ 5 โดยนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวเสวนาหัวข้าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่า จากการศึกษาข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งในทะเลไทยครั้งล่าสุดที่หลายคนถกเถียงกันว่า ส่วนมากมาจากปัญหาโลกร้อนนั้น เป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้น

Subscribe to RSS - การศึกษาลุ่มน้ำและชายฝั่งอ่าวไทย