การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 7 กลุ่ม จำนวนราว 4.3 ล้านคนในทุกช่วงวัย  ดังแผนภาพ การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่จำนวนมาก และกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำเป็นต้องมีกลไกระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นกลไกร่วมดำเนินการ

มูลนิธิชุมชนไท Chumchonthai Foundation ( CTF.) มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกมิติ เป็นองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ใน การดำเนินงาน ของกองทุน

ด้วยประสบการณ์และทุนเดิม มูลนิธิชุมชนไท มุ่งเน้นการทำงานในการเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพแกนนำเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ท่ามกลางการทำ และเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา ช่วยเหลือ  กลุ่มคนจน กลุ่มด้อยโอกาศ  กลุ่มเปราะบางทั้งในเมือง และชนบท มาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามความศักยภาพและความต้องการ
3.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3.3เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวน)
เครือข่าย  8 จังหวัด คือ ปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  ระนอง  ชุมพร  พังงา  ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช 

Subscribe to RSS - การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่  (กสศ.)