การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ

ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ... ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กว่า 300 คน ร่วมฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 ณ บริเวณบ้านแหลมตุ๊กแก และโรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลรัษฎา

ชาวท่าหินปรับตัวรับมือภัยพิบัติ เพื่อคงวิถีโหนด นา เล

ตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ริมทะเลสาป ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพื้นที่พิเศษที่มีความมั่นคงทางอาหาร ชาวบ้านแทบจะไม่ต้องใช้เงินไปซื้ออาหาร เพราะในนามีข้าว ในทะเลมีกุ้ง หอย ปู ปลาที่สมบูรณ์ ตาลโตนดเป็นพืชสารพัดประโยชน์ สามารถทำผลผลิตได้ทั้งปี ใช้ได้ทุกอย่าง ต้นโตนดใช้ทำบ้าน ใบใช้มุงหลังคา ทำหมวก น้ำหวานจากต้นตาล ทำน้ำตาล น้ำส้มหมัก น้ำหวาก (เหล้าพื้นบ้าน ) ลูกตาลอ่อนรับประทานสดๆกับน้ำเชื่อมกะทิ ทำวุ้นกรอบ ลูกตาลสุกใช้ทำขนมตาล ทำสบู่ ทำแชมพู ฯลฯ

การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิดที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง รวม 7 ประเภทได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม  พายุหมุนเขตร้อน  แผ่นดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน  ซึ่งจะสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิดที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง รวม 7 ประเภทได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม  พายุหมุนเขตร้อน  แผ่นดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน  ซึ่งจะสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปภ.พังงา พมจ.พังงา อบต.บางม่วง และทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิ และอพยพคนพิการ

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปภ.พังงา พมจ.พังงา อบต.บางม่วง และทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิ และอพยพคนพิการ และจะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งจะสนับสนุนการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และจะสนับสนุนทีมอาสาสมัครบ้านน้ำเค็มให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำงานบ้านน้ำค็ม ต่อไปด้วย

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน กลุ่มพีมูฟปักหลักทำเนียบฯ ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน ขู่ปักหลักชุมนุมยาวจนกว่าจะได้คำตอบ จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ขีดเส้นสางปัญหาภายใน 30 วัน

คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม. กว่า 150 คน 16 เครือข่าย ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และการนำเสนอการแก้ไขและการปฏิรูปต่อรัฐบาลร่วมกับ ขปส.

ประเมินผลและวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ พังงา กระบี่ ปทุมธานี อุบล อ่าวตัวกอ ภูเก็ต สาละวิน สงขลา ท่าหิน สตูล เพชรบูรณ์ ป่าสัก ปากดุกวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 มีการประชุมประเมินผลและวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติตามโครงการเสริมพลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายชุมชน สนับสนุนโดย สสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ยกระดับพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการจัดการภัยพิบัติรอบด้าน รวมทั้งขยายผลสู่ภูมินิเวศฯเดียวกัน และเฝ้าระวังผลกระทบ  (2) สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายรองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแผนเตรียมความพร้อม พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการภัยพิบัติ   (3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วน  และถอดบทเรียนความรู้สู่การขยายผลในสังคม  และ (4) ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ และ การจัดทรัพยากร

คปสม.ร่วมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล

วันที่อยู่อาศัยสากล วันที่อยู่อาศัยโลก UN ขปส. สลัมสี่ภาค คปสม. รณรงค์ ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน 7 ตุลาคม 2557ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยสากล ดังที่ทราบกันดีแล้วดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง และสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับเครือข่ายพีมูฟและสลัม 4 ภาค ร่วมรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN และได้ยื่นหนังสือให้กับรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ และหลังจากนั้นได้มีตัวแทนประมาณ 48 คน ได้เข้าเจรจาร่วมกับรัฐบาล

กลุ่มคนอาสา "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" คปสม.อุบลราชธานี ร่วมกันเพาะพันธุ์ไม้และสร้างเรือนพันธ์เพาะชำอนุบาล ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วม

ภัยพิบัติ กลุ่มคนอาสา สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน คปสม. อุบลราชธานี เพาะพันธุ์ไม้ สร้างเรือนพันธ์ เพาะชำอนุบาล ชาวบ้าน น้ำท่วมวันที่ 17 สิงหาคม 2557 กลุ่มคนอาสา "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเพาะพันธุ์ไม้และสร้างเรือนพันธ์เพาะชำอนุบาล โดยการระดมเมล็ดพันธุ์มารวมกัน เพื่อนำมาเพาะไว้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วม จะได้นำไปฟื้นฟูหน้าดิน และเพิ่มพื้นที่ทางอาหารในครัวเรือนด้วย เมล็ดที่ชาวบ้านนำมา เช่น พริก มะเขือลาย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบหญ้านาง ถั่วฟักยาว มะละกอ ต้นกล้วย และอื่นๆ ซึ่งทางเรากลุ่มคนอาสาหวังว่าจะพอบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านได้บ้าง

บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ร่วมกับ อบต.บางม่วง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิประจำปี

สึนามิ บ้านน้ำเค็ม พังงา ซ้อมแผน ภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายวันที่ 22 สค.57 บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ร่วมกับ อบต.บางม่วง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาจัดซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิประจำปี โดยเป็นการซ้อมแผนอพยพหลบภัย เตือนภัยถ้าเกิดสึนามิขึ้น ในการฝึกซ้อมได้มีการเตรียมตัวแจ้งชาวบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงให้รับทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ ๆ ในการรับมือภัยพิบัติสึนามิ เช่น

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ร่วมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เครือข่าย รักษ์อ่าวไทยตอนบน อ่าวตัวกอ ฝึกอบรม เตรียม ความพร้อม รับมือภัยพิบัติ ฝึกทางน้ำ ซ้อมแผน บางขุนเทียน สมุทราปราการ สมุทรสงครามวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนเข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  โดยในช่วงเช้าวิทยากรอบรมให้ความรู้โดยนักประดาน้ำ

คณะ สป-พส-มชท-ลงเกาะยาวแห่งความสุข จังหวัดพังงา

คณะ สป พส มชท เกาะยาวน้อย แห่งความสุข จังหวัดพังงา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปลอดภัย ภัยพิบัติวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 คณะ สป.พส.และ มูลนิธิชุมชนไท มุ่งหน้าสู่ เส้นทางสู่เกาะแห่งความสุข "เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา" เมื่อไปถึงเกาะได้มีกลุ่มรถสองแถวในเกาะ พาชมความสุขของคนในเกาะ นำโดยกำนันบรรญัติ

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7 คปสม มูลนิธิชุมชนไท7 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7  เรื่อง "กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม" โดยได้มีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม.

ประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเซียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6

ประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเซียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 UN General Assembly แผนชุมชน บริหารจัดการภัยพิบัติ24 มิถุนายน 2557 การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเซียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6  วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อการประชุม "ส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ชุมชนและประเทศเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและฟื้นกลับโดยเร็ว"

บ้านคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

บ้านคนไทยพลัดถิ่น ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2555 คืนสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บ้านพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี บ้านไร่ใต้ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.นาคา แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะยังไม่มีบัตรประชาชน แต่ พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ได้ถูกประกาศใช้กว่า 2 ปีแล้ว นั้นหมายความว่า วันนี้เขาก็คือคนไทยแล้วตามกฎหมาย เพียงแค่เขายังไม่มีบัตรประชาชน ต้องกลับทำให้สิทธิความเป็นพลเมืองไทยของเธอยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 

บริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

บริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ปรีดา คงแป้น ชุมชน เตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติ นโยบายสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ ระบุว่าประเทศไทยมีการช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยพิบัติดีขึ้น แต่ยังมีบางเรื่องต้องแก้ไข ขณะเดียวกันต้องให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริการจัดการภัยพิบัติด้วยตัวเอง งานเสวนาในหัวข้อเดินหน้าสร้างความปลอดภัย ด้านการเดินทางในภาวะภัยพิบัติ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการ และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต (ดูวีดีโอข่าวจาก TPBS)

ทีมภัยพิบัติจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยฝึกซ้อมภาคปฏิบัติในสถานที่จริง ที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา

ทีมภัยพิบัติจังหวัดพังงาพัฒนาศักยภาพพร้อมรับมือภัยพิบัติ เกาะยาวน้อย ซ้อมจริง จราจร กู้ชีพ กู้ภัยวันที่ 14-16 มิถุนายน 2557 ทีมจัดการภัยพิบัติจังหวัดพังงาร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา (ปภ.พังงา) ลงพื้นที่ต้นแบบจัดการภัยพิบัติที่ตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่  พัฒนาแผน และศักยภาพพัฒนาอาสาสมัคร

น้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว จังหวัดกระบี่

น้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมชุมชนโต๊ะบาหลิววันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว เกาะลันตา จ.กระบี่ ชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เป็นชุมชนเล็กๆที่อาศัยอยู่ติดชายทะเลของเกาะลันตา  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายรักสงบ  อาชีพของคนที่นี้ส่วนใหญ่ล้วนทำอาชีพชาวประมงเป็นอาชีพหลัก ออกเรือหาปู หาปลาฯลฯ

การเสวนาจาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

เสวนา 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย ภัยพิบัติการเสวนาจาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับ ให้ทำแผนแม่บทสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ , การปรับเดณฑ์การบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา , การจัดฤดูการเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง , เร่งรัดออก พรบ.ทรัพยากรน้ำ , สิ่งก่อสร้างเร่งด่วน ,แหล่งเก็บน้ำระดับชุมชน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดพังงา

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดพังงาประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดพังงา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ที่ประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดพังงาที่จะเกิดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย