การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มปฏิบัติการจริง ซ้อมแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ปภ.พังงา องค์กรแพลน จัดอบรมเรื่องการเตรียมรับมืออัคคีภัยและซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์จริง ซ้อมการอพยพภัยพิบัติในโรงเรียน มีเด็ก ๆ เข้าร่วม ทั้งโรงเรียน ในการ #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน เพื่อการเตรียมพร้อม เรียนรู้ รับมือ เมื่อภัยมา

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ปภ.จังหวัดพังงา อบต.บางม่วง รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม ผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยกรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน