12 - เครือข่ายชาวเลอันดามัน

เครือข่ายชาวเลอันดามัน

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย เป็นกลุ่มคนพื้นเมืองที่อาศัยและทำมาหากินในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมานานหลายร้อยปี มีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และมีภูมิปัญญาที่โดดเด่น แต่กลับไม่ได้รับการเชิดชูในฐานะชนพื้นเมืองที่ควรจะมีสิทธิด้านที่อยู่อาศัย และสิทธิทางวัฒนธรรม ชาวเลขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่ที่อยู่อาศัยและทำมาหากินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ภัยคุกคามต่อวัฒนธรรมชุมชนคือ เริ่มมีการรุกคืบของธุรกิจพัฒนาที่ดิน ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งกฎระเบียบของพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งอาจทำให้ไม่เหลือผืนดินให้ขยับขยายหรือสืบทอดจนถึงรุ่นลูกหลานอีกต่อไป และที่สำคัญปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ยังคงฝังรากลึก เป็นผลสะท้องให้กลุ่มชาวเลกลาย “เป็นอื่น” ในสังคมอีกด้วย

รูปจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 4

หลังจากที่ฟื้นตัวจากผลกระทบของพิบัติภัยสึนามิ หลายๆ ชุมชนเริ่มหันมาสนใจในการจัด “พื้นที่สาธารณะ” ในชุมชนเพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นและทำงานฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกันภายใต้เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ และรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวเลอย่างไม่เป็นทางการขึ้นช่วงเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา โดยมีการดำเนินกิจกรรมทางสังคมในหลายรูปแบบ ดังเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะหน้าหาด กิจกรรมรณรงค์สร้างความเจข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล การร่วมประชุมวิชาการในเวทีระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ การทำงานวิจัยท้องถิ่น เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน การร่วมระดมทุนและสร้างบ้านให้พี่น้องมอแกน เกาะเหลา การระดมทุนสร้างบ้านให้พี่น้องมอแกลน บ้านหินลูกเดียว และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกัลป์พี่น้องวัฒนธรรม เป็นต้น

รูปงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลประจำปี

และอีกปัจจัยสำคัญคือกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญของการทำงานฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการอำนวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเลทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้สนับสนุนและอำนวยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย และเข้าถึงโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ท้ายที่สุด มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมีนโยบายอย่างเป็นทางการที่จะส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง โดยเริ่มจากงานวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล


รำลึก 12 ปีสึนามิ

งานรำลึกสึนามิ เป็นงานที่ เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ จากผู้ประสบภัยสึนามิ สู่การพัฒนาที่ยั้งยืน จะถูกถ่ายทอดประสบการณ์ กลายเป็นผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ และพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ให้เกิดกรณีตัวอย่างมากมาย แต่ในงานจะยกกรณีขึ้นมาศึกษาร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับ

ประมวลภาพงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลปีที่ 7

ชาวเลทั้งสามกลุ่ม มีวิถีทางวัฒนธรรม การแสดงพิธีกรรมที่เรียบง่าย งดงาม เช่น พิธีนอนหาด พิธีลอยเรือ พิธีอาบนำ้ มนต์ งานกินข้าวกลางบ้าน การแสดงรองแง็ง และกาหยง ฯลฯ

เรียนรู้วิถีชาวเล ในงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 6 ที่เกาะลันตา จ.กระบี่

วัน “รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล”  ครั้งที่ 6 ในงาน ความมั่นคงชาวเล กับการพัฒนาอันดามัน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ อำเภอเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งระยะเวลา 5 ปีผ่านไป หลังจากได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 การแก้ปัญหาต่างๆ ยังไม่บรรลุผล อันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  จึงต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน   องค์กรท้องถิ่น  จังหวัด นักวิชาการและชุมชนชาวเล  ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณชุมชนชาวเลขึ้นมา

Subscribe to RSS - 12 - เครือข่ายชาวเลอันดามัน