10 - เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนใต้

เครือข่ายชุมชนศรัทธา

ปกหนังสือชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

เครือข่ายชุมชนศรัทธา จังหวัดชายแดนใต้ เป็น เครือข่ายองค์กรชุมชน  ที่มีการรวมกลุ่มมาตั้งแต่  ปี  2545  ปัจจุบันมีสมาชิก 170 หมู่บ้าน การพัฒนาของเครือข่าย ฯ มี ทั้งการจัดทำกลุ่มออมทรัพย์  การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง   การแก้ปัญหาที่ดิน การพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้หญิง การพัฒนาสิ่งสภาพแวดล้อม และการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้าน   โดยที่ผ่านมาได้รับงบสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิเช่น  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน )  แอคชั่นเอค ประเทศไทย  และ มูลนิธิชุมชนไท  เป็นต้น

ปี 2551 ได้รับการสนับสนุน  จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.อบต.)  มีเป้าหมายสำคัญ คือ การนำร่องเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเอง โดยใช้หลักศาสนา และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้าน กับ สี่เสาหลักในหมู่บ้าน  คือ โต๊ะอิหม่าม  อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการหมู่บ้าน    มีพื้นที่ดำเนินงาน แบ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 37 หมู่บ้าน อำเภอละ 1 หมู่บ้าน และพื้นที่ขยาย 133 หมู่บ้าน  ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คืออำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

รูปในหนังสือชุมชนศรัทธา

การดำเนินงานโดย ใช้กิจกรรมเป็นเงื่อนไข  ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารงบประมาณ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  สามารถทำกิจกรรมที่เกิดความโปร่งใส อยู่ในครรลองของหลักศาสนา ตรงกับความต้องการของชาวบ้านแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง  อาทิเช่น  กิจกรรมกีรออาตี   การฟื้นฟูตาดีกา  การเปิดเวทีบรรยายธรรม   และการร่วมกันบูรณะศาสนสถาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ขาดหายไปจากหลายๆหมู่บ้าน  นอกจากนี้มี  การส่งเสริมอาชีพ ร้านค้าชุมชนการศึกษาดูงาน การจัดพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน การทำผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  

ชุมชนศรัทธา เป็นทางออกหนึ่งตามแนวสันติวิธี ใช้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ครรลองของหลักศาสนธรรม ซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่นี้อยู่แล้ว มีการขับเคลื่อนโดยองค์กรภาคประชมชนที่มีจิตอาสา มีกระบวนการสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการทำงานให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง พูดภาษาเดียวกันกับชาวบ้าน สามารถสื่อสารระหว่างกันจนเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ประชาชนไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จนได้รับความไว้วางใจและเชื่อมมั่นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของงานพัฒนาให้กับชาวบ้านอย่างเต็มที่และมีการติดตามหนุนเสริมอย่างใกล้ชิด


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 10 - เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนใต้