09 - เครือข่ายฮักน้ำของอุบลราชธานี

เครือข่ายฮักน้ำของ

ภูผาชัน สองฝั่งลำน้ำของ
ผาแต้มต้อง แสงเช้าพราวตา
หมอกลอยจาง ที่ผิวน้ำชายป่า
โค้งคุ้งหน้า เห็นลวงปลาแก่งคอน
...เขาสิมาซ่างเขื่อน ..ท่วมไฮ้นา
ซำตัดแขน ตัดขา ตัดลมหันใจ
ผีปู่ย่า ตายายฝั่งลาว..ไท้...

คนฮักน้ำของ

เครือข่ายฮักน้ำของได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552  เกิดจากการรวมตัวของชุมชนริมโขง อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับการประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งเป็นกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ “กลุ่มลาวอพยพ” ที่เตรียมการเสนอเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามกฎหมายสัญชาติ

คนฮักน้ำของ

ในปี 2534 อุทยานแห่งชาติผาแต้มประกาศทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โขงเจียม อ.ศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทร ครอบคลุม 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน  เนื่องจากก่อนที่จะประกาศให้พื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ทำกินของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่บนหลังภูเขา และก่อนที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยาน เจ้าหน้าที่อุทยานบอกชาวบ้านว่าสามารถทำกินได้แต่เมื่อประกาศเป็นเขตอุทยานเรียบร้อยแล้ว กลับถูกขับออกจากพื้นที่ บางคนถึงกับไม่มีที่ดินทำกิน และไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปทำกินในที่ดั้งเดิมได้

ชาวบ้านฮักน้ำของ

และในปี 2550 รัฐบาลมีนโยบายสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างในบริเวณนี้ เครือข่ายได้มีการประสานงานกับองค์กรต่างในการจัดเวทีนำเสนอปัญหาและทำหนังสือคัดค้าน เพราะหากสร้างเขื่อนขึ้นจริงๆ เกษตรริมโขงจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ท้ายเขื่อน จึงทำให้โครงการก่อสร้างเขื่อนยุติลงชั่วคราว

ชาวบ้านมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ รวมกลุ่มทำเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร เช่น พืชผักปลอดสารและปลาในแม่น้ำโขง มีงานทอผ้าของกลุ่มผู้หญิง เป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นที่สามารถส่งขายเพิ่มรายได้ และมีกลุ่มเยาวชนที่ทำเรื่องการสื่อสารปัญหาของเครือข่ายออกไป

(เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จ.อุบลราชธานี ประมาณ 70 คนจัดกิจกรรมต่อต้านการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง รวมตัวที่ท่าน้ำบ้านตามุยต.ห้วยไร่ อ.โขงเจียม รณรงค์เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก : ภาพจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 มีนาคม 2556)

ในเรื่องการแก้ปัญหาสัญชาติ เครือข่ายได้ร่วมผลักดันแก้ปัญหาในระดับนโยบายกับ P-MOVE จนมีการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาสัญชาติทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้มีปัญหาเรื่องสัญชาติจำนวน 819 คน ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินได้เสนอแนวทางโฉนดชุมชนใน 1 หมู่บ้านอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักนายกรัฐมนตรี


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 09 - เครือข่ายฮักน้ำของอุบลราชธานี