17 - เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ตำบลกระเบื้องใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ตำบลกระเบื้องใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลกระเบื้องใหญ่  เป็นหนึ่งใน ๑๒ ตำบล ของอำเภอพิมาย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในระหว่างเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ช่วงเกิดภัยพิบัติเครือข่ายผู้ประสบภัย
สึนามฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือ หลังจากน้ำลดได้มีการ ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนรับมือภัยพิบัติและการฟื้นฟูวิถีชีวิตฯ กับเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ หลังจากนั้น ได้มีการทำโครงการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ โดยการสนับสนุนจาก อบต. อาทิเช่น การปลูกผัก ทำปลาร้า  ทำนา เลี้ยงปลา  รวมทั้งได้ตั้งทีมรับมือภัยพิบัติที่มีสมาชิกมาจากทุกหมู่บ้าน มีการหารือกันเบื้องต้นที่จะทำการสำรวจและแก้ไขพื้นที่ซึ่งจะทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งต้องประสานแผนกันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติเมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ซึ่ง ๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ที่นาถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะที่นาไม่สามารถเก็บกู้ผลผลิตได้ ทำให้หลายครอบครัวขาดข้าวไว้สำหรับกินในครอบครัว ในขณะเดียวกันก็เกิดภาระหนี้สิน ซึ่งจากการประชุมหารือกันเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตภายหลังภัยพิบัติและเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชาวบ้านตำบลกระเบื้องใหญ่ได้มีความเห็นร่วมกันโดยเริ่มโครงการฟื้นฟูเพื่อสร้างอาชีพรายได้ คือ กลุ่มปลาร้า  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุ่มปลูกผัก  

ภาพอาชีพหลังประสบภัยน้ำท่วมของตำบลกระเบื้องใหญ่ โคราช

กลุ่มปลาร้า เริ่มต้นจากการลงหุ้นคนละ 100 บาท เพื่อนำไปซื้อปลา ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักและได้จัดสร้างที่เก็บวัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ทำการหมัก โดยมีการระดมชาวบ้านช่วยกันทำโรงเรือนดังกล่าว หลังจากนั้นได้เริ่มซื้อวัตถุดิบทำการผลิต ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก อบต. และเงินบริจาค  จึงมีทุนดำเนินการ 

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ลงหุ้นเริ่มต้นคนละ 50 บาท โครงการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสนับสนุน 5,000 บาท มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา จากนั้นได้เริ่มทดลองเลี้ยงปลาดุกและปลานิล โดยมีแกนนำในหมู่บ้านและตำบลช่วยกันสนับสนุน ระยะแรกประสบปัญหากระชังขาดปลาหลุดออกแต่ก็แก้ปัญหาได้ ขายได้กำไร ชุดต่อไปทางกลุ่มได้สำรวจศึกษาข้อมูลว่าจะใช้อาหารธรรมชาติที่ผลิตเองได้ มาเลี้ยงเพื่อจะลดต้นทุน

กลุ่มปลูกผัก เป็นการส่งเสริมให้ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและขายเพื่อสร้างรายได้ ลงหุ้นคนละ 100 บาท โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักสนับสนุนทุน 10,000 บาท ได้เริ่มทดลองปลูกผัก 7 ชนิด ชุดแรกขายได้กำไร และกลุ่มได้สรุปกันว่ามีพืชบางชนิดปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตจึงจะต้องเหลือปลูกเฉพาะพืชที่ให้ผลิตผลดี

ประชุมจากภัยพิบัติชุมชนได้มีกระบวนการฟื้นฟูโดยเฉพาะเรื่องอาชีพ เช่น ตั้งกลุ่มทำปลาร้า กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  และกลุ่มปลูกผัก  ซึ่งถึงแม้จะได้กำไรไม่มากนัก  แต่ก็เป็นกำลังใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นเดินหน้าไม่จมอยู่กับความสูญเสีย  นอกจากนั้น  ยังสามารถมีทุนหมุนเวียนที่จะดำเนินการในครั้งต่อไปได้  ส่วนในช่วงฤดูฝนที่มาถึง  ชุมชนได้ประกอบอาชีพทำนาโดยปกติ  ส่วนการเตรียมการในช่วงที่ฝนชุกน้ำหลากนั้น  ตำบลกระเบื้องใหญ่ได้มีการเตรียมการ   เช่น การประชุมสรุปทบทวนสถานการณ์และการแก้ปัญหา , การประสานความร่วมมือกับ อบต.โดยได้ประชุมร่วมกันและมีความเห็นร่วมกัน คือ การทำฝายน้ำล้น เปลี่ยนท่อระบายน้ำให้กว้างขึ้น  เสริมถนนคันคลอง  ลอกคลอง  การจัดการขยะเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน เป็นต้น


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 17 - เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ตำบลกระเบื้องใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา