06 - เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน(อ่าวตัวกอ)

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน มีสมาชิก 3 จังหวัด จำนวน 11 หมู่บ้าน รวมตัวกันจากการเกิดปัญหาทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง และน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาภัยพิบัติเงียบที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง   แต่ไม่มีการชดเชยเยียวยา ชาวบ้านต้องหาทางป้องกันตนเองโดยลงทุนทำผนังกั้นคลื่นแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี  ชุมชนต้องเสียที่ดินถูกกัดเซาะไปแล้วมากกว่า  3,500 ไร่   

รูปอ่าวไทย

นอกจากเครือข่าย ฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติแล้ว    มีปัญหาทางนโยบาย และ เอกชน  ที่เข้ามาหาประโยชน์จากทรัพย์กรธรรมชาติ    จากการสัมมนาสรุปปัญหาร่วมกัน    แนวทางในการจัดการปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ประเด็นสำคัญ คือ   การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน   การแสดงให้ถึงสิทธิชุมชนในการร่วมกันปกป้องทรัพยากร 

รูปการป้องกันชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ

ระบบนิเวศบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก เป็นระบบนิเวศน์หาดเลน ที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติรุนแรงในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไส้กรอกทรายของกรมเจ้าท่า   และปัญหาที่มีหลายหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่ง   แต่ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมถึงการมองปัญหาของภาครัฐที่ยังมองแบบแยกส่วน ทั้งที่เป็นระบบนิเวศเดียวกัน ปัญหาไม่ถูกยกระดับให้เป็นเรื่องเร็งด่วนในการบรรเทาและแก้ไข อันเนื่องมาจากหลายส่วนมองว่าเป็นปัญหาภัยธรรมชาติแก้ไขยาก

และที่สำคัญการที่แต่ละหน่วยงานมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชน และภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ แต่กลับมีให้ความเชื่อมั่นกับนักวิชาการที่ขาดความเข้าใจสภาพพื้นที่มากเกินไป ทำให้เกิดการรอผลการศึกษาจนทำให้ที่ดินชายฝั่งหายไปทุกวันนับว่าเป็นภัยเงียบที่รุกคืบทุกพื้นที่ชายฝั่ง

รูปปลาโลมา ปลาวาฬ ในท้องทะเลอ่าวไทย

สำหรับเรื่องปัญหาที่ดิน เมื่อที่ดินถูกกัดเซาะจนกลายเป็นทะเลก็เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเอกชนที่พยายามครอบครองพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อผลประโยชน์ในการจับสัตว์น้ำ โดยไม่ยอมให้ชาวบ้านเข้าไปทำมาหากินในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นเครือข่ายจึงการปรึกษาหารือกันและมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะผลักดันในเชิงนโยบายในเป็นสิทธิร่วมของชุมชน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน จึงจะต้องมีการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 06 - เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน(อ่าวตัวกอ)