14 - เครือข่ายการฟื้นฟูเมืองเก่า สามชุกตลาดร้อยปี

สามชุก

ตลาดร้อยปีสามชุก

สามชุก  เป็นเมืองท่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีต  มีตลาดเก่าอายุนับร้อยปี เมื่อมีถนน  แม่น้ำถูกลดความสำคัญ  ชาวบ้านอยากให้ตลาดมีชีวิตชีวาเหมือนเดิม  มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาด  เป็นเวลา 2-3 ปีมาแล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์ ในการทำงาน    โครงการเมืองน่าอยู่ฯเข้าไปต่อยอด ด้วยการทำความเข้าใจโครงการฯ    สนับสนุนให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนดูงานการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าที่บางลำพู  และกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมแรก  คือการทำความสะอาดตลาดร่วมกัน

หลังจากนั้นเกิดการตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ขึ้นมา 6  ชุด ขยายกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสงกรานต์และภาพเก่าเล่าขานตำนานสามชุก   การทำพิพิธภัณฑ์ในตลาด   ความพยายามในการฟื้นตลาดโดยการปรับปรุงตลาดเป็นศูนย์อาหาร  การขายคูปองอาหารให้แก่ ธนาคาร  นักธุรกิจ  การจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์   การนำเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในตลาด  การตั้งชมรมการท่องเที่ยว  การเปิดทัศนียภาพริมน้ำ การสำรวจข้อมูลคนจนในเมือง การเผยแพร่เรื่องราวของกิจกรรมผ่านวิทยุชุมชน   ซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าอาวาสวัดสาม  เป็นต้น   

การดำเนินงาน ทีมทำงานโครงการ ฯ ทำหน้าที่ในการ กระตุ้น  ประสาน  สนับสนุน  และเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งในเมืองและระหว่างเมืองต่างๆ  ในตอนต้น   ส่วนการคิดค้นกิจกรรมต่างๆ  และการลงมือปฏิบัติ เป็นกระบวนการของคนในเมืองนั้นๆ

ปัจจัยที่ทำให้ การดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี  เกิดการขยายกิจกรรมและกลุ่มคนกว้างขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  คือการที่ผู้นำในหน่วยงานท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ รับฟังความเห็น  ชุมชนและภาคีต่างๆ ในท้องถิ่นได้มีโอกาสมาร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมกันเป็นเจ้าของงาน  อย่างจริงจังและเท่าเทียม   การเอาทุนทางสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาผู้อาวุโสที่มีคุณค่าออกมาขัดเกลา  การมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและการสร้างกิจกรรมร่วมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระชับความผูกพันในท้องถิ่น  จึงเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ต่อการทำชุมชนและเมืองให้น่าอยู่โดยเอาคนเป็นแกนหลัก

รูปบรรยาการตลาดร้อยปีสามชุก

บทความ : NGO สามชุก จากคุณพงษ์วิน  ชัยวิรัตน์


Subscribe to RSS - 14 - เครือข่ายการฟื้นฟูเมืองเก่า สามชุกตลาดร้อยปี