18 - เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ตำบลท่าหิน จ.สงขลา

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ตำบลท่าหิน จ.สงขลา

คาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลุม จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ในระยะที่ผ่านมามีปัญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบทั้ง พายุหมุน น้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูง ฯลฯ แต่ยังไม่มีแผนรับมือป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

รูปแผนที่ร่องมรสุมจากเหตุการณ์น้ำท่วม พายุหมุนฤดูร้อน พายุดีเปรสชั่นถล่มในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ ไร่นา สวน และขาดแคลนในเรื่องต่างๆ ทั้ง อาหารคน อาหารสัตว์ สถานที่อพยพคนและสัตว์ น้ำดื่ม ฯลฯ  จากประสบการณ์การเกิดภัยพิบัติ ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนและชาวบ้านที่มีจิตอาสาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมสำรวจความเสียหายทำให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันจำแนกการช่วยเหลือ ที่จำเป็นเร่งด่วนให้ อบต. ช่วยเหลือก่อน และประสานงานกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องต่อไป  

ในอนาคตตำบลท่าหินก็เป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องเรื่องของน้ำท่วม  จึงจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น อบต. ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาชุมชน กศน.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงเรียน เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.  กลุ่มองค์กรต่างๆภายใต้สภาองค์กรชุมชน  ได้เห็นภารกิจ/หลักเกณฑ์/แผนงานของหน่วยงาน ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ  ปศุสัตว์มียารักษาสัตว์ อบต.ตั้งงบกลางไว้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มียารักษาโรค  มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปประชุม

สิ่งสำคัญในการจัดการรับมือภัยพิบัติต้องจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  การดำเนินงานรวดเร็วทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ฉะนั้นสภาองค์กรชุมชนต้องเป็นแกนหลักในการพัฒนาเรื่องข้อมูลร่วมกับ อบต. ให้เกิดการดูแลกันเองในชุมชน หากเกินศักยภาพจึงจะขอความร่วมมือจากภายนอก  สามารถลดการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของชมชน นักจัดการชุมชนให้เข้าถึงปัญหาและวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  อันเป็นการนำสู่การจัดการตนเองและทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน  สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคีอื่นอย่างมีพลัง ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ


ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

15 สิงหาคม 2559 ชาวชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเมินผลการทำงานในพื้นที่ท่าหินของกรมอุตุนิยมวิทยา

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

Subscribe to RSS - 18 - เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ตำบลท่าหิน  จ.สงขลา