11 - เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น)

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น

รูปโลโก้คนไทยพลัดถิ่นเดินเท้าเข้าสภา พวง พรบ.สัญชาติฯเป็นคนไทยที่ไร้สัญชาติ  ในจังหวัดระนอง  ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์   คนกลุ่มนี้สัญชาติไทยพร่ามัว เนื่องจากบรรพบุรุษ ตกอยู่ในเขต มะริด  ทะวาย ฯลฯ  ของประเทศพม่าในปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเคยเป็นดินแดนของประเทศไทย    คนเหล่านี้ย้ายเข้ามาอาศัยในประเทศไทย นานกว่า 20 - 40 ปี  แต่รัฐไทยไม่ได้ให้บัตรประชาชน   มีจำนวนกว่า 20,000 คน ทั้งนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม   อาศัยสร้างบ้านในที่ดินว่างอยู่ตามชุมชนต่างๆ  สภาพความเป็นอยู่ลำบาก ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล  ไม่มีสิทธิเดินทางออกนอกพื้นที่  ไม่มีสิทธิแจ้งเกิดแจ้งตาย หรือแจ้งความกรณีถูกทำร้ายรังเก  ส่งผลถึงสุขภาวะของเด็กๆ  และคนกลุ่มนี้มักถูกเอาเปรียบ กดขี่รีดไถ่ ถูกโกงค่าแรงหรือโกงทรัพย์สินอื่นๆ

คนไทยพลัดถิ่นเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ

ปี 2545  มูลนิธิชุมนไท   สนับสนุนให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ฯ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  เช่น  การออมทรัพย์  การสำรวจข้อมูล   การเผยแพร่ปัญหาสู่สาธารณะ  มีสมาชิกเครือข่าย ฯ 30  กลุ่มชุมชนใน 10 อำเภอ จำนวน  5,197  คน  และจากการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิชาการพบว่ากฎหมายสัญชาติที่มีอยู่ไม่สามารถคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นได้   ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องออกกฎหมายคืนสัญชาติไทย   และตั้งแต่ปี  2550 เป็นต้นมา  ร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสัญชาติว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น  ผ่านคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อ 14 มีนาคม 2555 พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น  ผ่านการพิจารณาในสภาและประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555  นับว่าเป็นกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนฉบับเดียวที่สามารถผ่านสภาฯมาได้  ในรอบหลายปีที่ผ่านมา

รูปคนไทยพลัดถิ่นงานสมัชชาปฏิรูป

อย่างไรก็ตามการประกาศใช้กฎหมายยังมีข้อจำกัดในการแปรสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ว่าในกฎหมายได้ระบุให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่มาจากหลายภาคส่วนก็ตาม  จึงต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม / ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นอย่างต่อเนื่อง   ทั้งการตั้งคณะกรรมการ  การออกกฎกระทรวง  ระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพความจริงในพื้นที่และให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง


Subscribe to RSS - 11 - เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น)