08 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เกิดจากการรวมตัวของชุมชนแออัด    จำนวน 19  ชุมชน ในเขตเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสร้างทางสะพานระหว่างประเทศ ชาวชุมชนเริ่มถูกไล่รื้อ จึงได้ร่วมกันต่อสู้ ทำให้บางชุมชนสามารถเสนอขอเช่าที่ดินได้ ในขณะที่บางชุมชนก็ถูกฟ้องร้องขับไล่ ดังนั้นชุมชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อนำเสนอการแก้ปัญหาทางนโยบาย

รูปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(คณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)

หลังจากนั้นเครือข่ายได้ ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สวัสดิการ และมีการพัฒนาเรื่องสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับทางเดินเท้า และทางระบายน้ำในชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรมรวมกลุ่มผู้มีอาชีพขายวัสดุรีไซเคิล มีการรณรงค์ลดปริมาณขยะของเมืองร่วมกับเทศบาลได้เป็นจำนวนมาก ทำให้คนในเมืองเห็นความสำคัญของคนจนที่ทำประโยชน์ให้กับเมือง

รูปปกหนังสือสู้ภัยด้วยใจชุมชนแต่เนื่องจากชุมชนในเครือข่ายฯ อยู่ในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำมูล และการพัฒนาเมืองอุบลฯมีการถมที่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเวลา 2-3 เดือนทุกปี เครือข่ายฯจึงมีการอบรมอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ช่วยยกของหนีน้ำ การสร้างที่พักชั่วคราว การสร้างโรงครัว การจัดระบบเวรยาม ตั้งหน่วยพยาบาล จนกระทั่งหลังน้ำลด โดยล่าสุดเครือข่ายได้ทำพื้นที่ต้นแบบ “คูสว่างโมเดล บ้านเอนกประสงค์ถอดประกอบได้” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สายการบิน Air Asia

ในเรื่องการแก้ปัญหาที่ดิน ได้มีการผลักดันการแก้ปัญหาระดับนโยบาย และได้งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 6 ชุมชน แต่ยังมีอีก 13 ชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงร่วมกับ P-MOVE เสนอตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเสนอโฉนดชุมชน โดยได้ผ่านการพิจารณาแล้ว 6 ชุมชน 

 


Pages

Subscribe to RSS - 08 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี