ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล พื้นที่ตำบลท่าหิน จังหวัดสงขลา โดยร่วมกันวางกฏกติกาเพิ่มเติมในการทำประมง เช่น ห้ามวางอวนตาขนาดเล็กกว่า 5 เซ็นติเมตร ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ที่มีกุ้งธรรมชาติจำนวนมาก สามารถใช้อวนขนาด 3.8 เซ็นติเมตรได้ ในร่วมกันวางกฎกติกาเพิ่มเติม เช่น ห้ามเหยียบรูปลามิหลัง ในพื้นที่ตำบลท่าหิน  ห้ามยิงปลาในแนวเขตอนุรักษ์  เป็นต้น และนอกจากนั้นเครือข่ายอาสาฯ ได้ให้มีการนำยางรถยนต์มาวางในแนวเขตตลอดแนว และจะจัดหางบประมาณเพื่อทำเสื้อกลุ่มอาสาสมัครฯทั้งหมด  และจะทำการประสานงานกับประมงจังหวัด เพื่อการออกบัตรให้แก่อาสาสมัครฯ ต่อไป นอกจากนี้ ทางเครือข่ายภัยพิบัติและอาสาสมัครฯ ได้ดำเนินงานตามแผนต่อไป โดยได้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา ประชุมปฏิบัติการเรื่องสถานการณ์ลมในทะเลสาบ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ 

โดยขณะนี้ เครือข่ายภัยพิบัติและอาสาสมัครได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ เช่น การร่วมกันและเฝ้าระวังเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่ง ซึ่งจะทำให้มีปูดำ ปูม้า ปลากระบอก ปลามิหลัง ปลาขี้ตัง และแม่กุ้ง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ต่อไป