80 ปี อคิน รพีพัฒน์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินและทรัพยากร อยู่ในระดับวิกฤติ ซึ่งเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เนื่องจากไม่จำกัดการถือครองที่ดินและมีการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งก่อให้เกิด "ความเหลือมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคม" การที่ที่ดินส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศ และปล่อยที่ดินรกร้้างรอเก็งกำไรถึง 48 ล้านไร่ รวมทั้งที่ดินส่วนหนึ่งครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะที่เกษตรกรกลับไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ...

จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2556

Link : Open book