มูลนิธิชุมชนไท อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคใต้

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย 6 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มูลนิธิชุมชนไท ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย 6 จังหวัดภาคใต้ ณ วัดประชาสนธิ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้แกนนำได้มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิของชุมชนชายขอบเพิ่มมากขึ้น และเพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของชุมชนเหล่านั้น และเพื่อได้นำกลับไปบอกเล่าขยายความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไป โดยในการมาอบรมครั้งนี้ 1. แต่ละจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งขบวนการของเครือข่ายและกลไกท้องถิ่นและภาคีความร่วมมือ 2.แต่ละจังหวัดได้ร่วมกันเขียน Timeline เพื่อทบทวนกิจกรรมสำคัญ ๆ ว่าได้ประสบความสำเร็จอะไรบ้าง ได้บทเรียนอะไรบ้าง เป็นต้น ในวันที่ 18 ก.พ.แต่ละจังหวัดได้จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนปี 2561 ร่วมกัน ทั้งประเด็นงานชาวเล ประเด็นงานที่ดินและประเด็นงานสถานะบุคคล เพื่อใช้ในการทำงานในพื้นที่และสู่ระดับนโยบาย สุดท้ายนี้ ในวันที่ 19 ก.พ. ช่วงเช้าก่อนจะเดินทางกลับ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันพัฒนาวัดประชาสนธิร่วมกับชาวบ้าน ในการร่วมกันเก็บขยะเก็บใบไม้ เศษหิน ทราย ในลำคลองธารน้ำตก เพื่อไม่ให้ลำคลองตื่นเขิ่นและทำให้น้ำตกไหลผ่านได้สะดวกขึ้น กิจกรรมพัฒนาวัดประชาสนธิ