ประชุมอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1/2561

(ลิ้ง สรุปการประชุม)

ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งแรก หลังจากมีคำสั่งแต่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ซึ่งในที่ประชุมจะได้สรุปภาพรวมการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของประเทศไทย , สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และสรุปภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

นอกจากนั้นในการประชุมจะมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่  โดยอนุกรรมการฯพื้นที่

(คัดย่อจากหนังสือแต่งตั้งฯ)
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนเนงานตามนโยบายรัฐบาล ได้มีคำสั่งที่ 3/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ (อกขร.)  ลงนามโดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีองค์ประกอบร่วมกันหลายฝ่ายทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และนางปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการฯ ในชุดนี้ด้วย 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ พอสังเขป คือ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในระดับภูมิภาค และประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนั้นสามารถแต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็นในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมได้ตามความจำเป็น ฯ


สรุปการประชุม