กรณีศึกษาชุมชนจัดการตนเองได้ ที่ชุมชนเกาะยาวน้อย จ.พังงา

ตัวอย่างความเข้มแข็งชุมชนจัดการตนเองได้ ที่ชุมชนเกาะยาวน้อย จ.พังงา

แต่ละปี การมาเยือนของนักท่องเที่ยวปีละกว่าแสนคน ตามมาด้วยปริมาณขยะบนเกาะที่มากกว่าวันละ 5 ตัน และเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยว สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนเกาะยาวน้อยรับผิดชอบร่วมกัน โดยการทำ ‘โรงงานบำบัดขยะ’ ที่นำขยะมาจัดการอย่างเป็นระบบ ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับลดต้นทุนทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องยนต์และยานพาหนะ

การแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืนของที่นี่ไม่ได้มีเพียงการจัดการขยะเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องการจัดการภัยพิบัติ สุขภาพ วิถีชุมชนมุสลิม ที่ต้องก้าวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว “โดยชาวเกาะยาวน้อยเป็นผู้กำหนดทิศทางและได้ประโยชน์ร่วมกัน”

เกาะยาวน้อยเป็นหนึ่งในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “พังงาแห่งความสุข” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ชาวชุมชนร่วมกันกำหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นเอง โจทย์สำคัญที่ชุมชนกำลังพัฒนาร่วมกันในตอนนี้ คือ “การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)” ผ่านการจัดการท่องเที่ยวและการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างมูลค่าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในหลักสูตรของ “มหาลัยพังงาแห่งความสุข” พร้อมเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

วันนี้ไม่ได้เพียงแค่ร่วมกันจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังขยายผลการจัดการทางด้านภัยพิบัติ สุขภาพ วิถีชุมชนมุสลิม ที่ต้องสร้างไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยชาวเกาะยาวน้อยเป็นผู้ร่วมกันกำหนดทิศทางและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายไมตรี จงไกรจักร์ บอกว่า คนนอกที่เข้ามา จะมาหาผลประโยชน์ก็ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้คนในพื้นที่ด้วย เช่น ถ้าสร้างโรงแรมก็ต้องสร้างโรงแรมอย่างเดียว ด้านการใช้รถ ใช้เรือ บริษัทนำเที่ยว ก็ต้องเป็นคนที่นี่ ก็คือรายได้ก็ต้องได้กับคนที่นี่ ทรัพยากรคนที่นี่จะต้องเป็นคนจัดการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เป็นต้น และทุกคนต้องให้คุณค่าทางวัฒนธรรมของคนที่นี่ด้วย

--------------------------

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก Thai PBS รายการจับตาสถานการณ์ วันที่ 17 พ.ค. 2561

https://www.facebook.com/leadershipforthefuture2014/videos/1971679956209672/