ไม่ต้องถูกไล่ที่แล้ว รัฐจัดที่อยู่อาศัยใหม่ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ 34 ครัวเรือน 

28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์มิตรไมตรี จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิชุมชนไทประชุมร่วมกับแกนนำเครือข่ายและแกนนำชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นกระบวนการต่อสู้และการพัฒนาที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนใหม่ในพื้นที่ใหม่ที่รัฐ(จังหวัด) ได้จัดไว้รองรับชุมชน เพื่อให้เป็นพื้้นที่นำร่องตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน 

นับเป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน โดยที่ได้เริ่มจากการรวมตัวกับเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ต่อสู้เพื่อคนที่ดินให้กับรัฐ และได้เข้าร่วมการแก้ไขปัญหากับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย โดยร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ที่ได้รวบรวมปัญหาของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย เสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสร้างความยั่งยืนให้กับคนจนต่อไป

สืบเนื่องจากชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ 34 ครัวเรือน 101 คน ได้เริ่มเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยตั้งแต่ พ.ศ.2546 ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุก แต่ต่อมาได้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หลังจากนั้นได้มีชาวบ้านเข้ามาจับจองสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยโดยเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของรัฐ โดยต่อมาพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นชุมชน 

ต่อมาในปี 2556 มีเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน ได้เกิดการฟ้องคดีขับไล่ชาวบ้านเกิดขึ้น สุดท้ายหลักฐานของผู้มาอ้างสิทธิ์เป็นหลักฐานการครอบครองที่ดินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้ศาลพิจารณาให้ชุมชนรื้อย้ายออกจากพื้นที่ และได้ทำการไกล่เกลี่ยกับเจ้าของผู้อ้างสิทธิ์ในที่ดิน จนมีข้อตกลงให้ชุมชนย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 25 ตุลาคม 2560


ชาวบ้าน 12 ครัวเรือนรื้อบ้านออกจากพื้นที่ตามคำสั่งศาล

หลังจากนั้นชุมชนได้เข้าร่วมการแก้ไขปัญหากับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม. ผ่านเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต จนทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาขึ้น และได้นำเข้าสู่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ นำเสนอการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่อระดับนโยบาย 

เมื่อนโยบายระดับชาติได้รับข้อมูลจึงได้มีคำสั่งให้หน่วยรัฐในพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งหน่วยงานรัฐในพื้นที่ได้พร้อมที่จะแก้ไขให้อยู่แล้ว จึงได้ดำเนินการร่วมกันกับชุมชน จนได้พื้นที่รองรับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ ทั้ง 34 ครัวเรือน 


ชาวบ้าน 12 ครัวเรือน ทำพิธีขึ้นเสาเอกในพื้นที่บ้านพักชั่วคราว

การสร้างบ้านพักชั่วคราวของสมาชิกชุมชนสระต้นโพธิ์ จำนวน 12 ครัวเรือน ที่ต้องถูกรื้อย้ายออกจากพื้นที่เร่งด่วน โดยใช้พื้นที่ว่างของศูนย์เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เป็นพื้นที่รองรับ และเป็นพื้นที่พิสูจน์การอยู่อาศัยร่วมกันในผืนดินแผ่นเดียวกัน ที่จะช่วยกันดูแลรักษาทั้งการเริ่มการสร้างบ้านชั่วคราว เรื่องสุขภาวะ เรื่องสภาพแวดล้อม การมีกติกาอาศัยร่วมกันการออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการของครอบครัวทั้งด้านการรักษาพยาบาลด้านอาชีพ ด้านการศึกษาบุตร ฯลฯ ก่อนที่จะได้สร้างบ้านที่มั่นคงในที่ดินที่จังหวัดได้เตรียมไว้ให้แล้วทั้ง 34 ครัวเรือน ต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นโมเดลการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต