ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว จังหวัดภูเก็ต ร่วมปลูกป่าชายเลนทำแนวเขต ปูทางสู่บ้านมั่นคง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 มีบ้านเรือนกว่า 400 หลังคาเรือน เป็นชุมชนดั้งเดิม ส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดภูเก็ต อยู่อาศัยร่วมกับป่าชายเลนมากว่า 38 ปี และตั้งแต่ปี 2540 การท่องเที่ยวขยายตัว มีคนนอกเข้ามาจับจองพื้นที่ป่าชายเลนอาศัยมากขึ้นทำให้ป่าเริ่มเสื่อมโทรม  ตั้งแต่ปี 2550 ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง (โครงการปลูกป่า 1 ล้านต้น) จนกลายเป็นป่าสมบูรณ์และขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จนมีเนื้อที่กว่า 114 ไร่ในปัจจุบัน

การทำกิจกรรมวันนี้ ชาวบ้านได้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่อีก 25 ไร่ มีชาวบ้าน 300 กว่าคนเข้าร่วม เพื่อแสดงให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่นได้เห็นว่า ชาวบ้านสามารถดูแลสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับป่าชายเลนได้ และในปี 2562 ชาวบ้านมีโครงการในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยได้เสนอเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคง ต่อไป

ดังนั้น ทางชุมชนจึงได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค และหน่วยงานราชการท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ได้เห็นถึงขอบเขตของพื้นที่อยู่อาศัยที่จะดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง และแนวพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยได้ยืนยันจะไม่มีการบุกรุกที่ป่าชายเลนเพิ่มเติม และชุมชนจะเฝ้าระวังการบุกรุกจากบุคคลภายนอกด้วย

นายโชคดี สมพรหม มูลนิธิชุมชนไท เล่าว่า กิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่องของชุมชนนั้น เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะส่วนรวมของชุมชน เป็นการดึงคนเข้ามาสู่กิจกรรมการพัฒนาด้านอื่น ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรเอกชน เช่นเดียวกับแนวทางโครงการบ้านมั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯได้กล่าวว่า การกันแนวเขตป่า การปลูกป่าเพิ่มเติม เป็นประโยชน์โดยชัดเจนในการเพิ่มพื้นที่ป่า และยังเป็นการสร้างแนวกันภัยพิบัติทั้งคลื่นและลม แล้วยังเพิ่มพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลและช่วยลดโลกร้อนได้