ชาวเลราไวย์ 218 คน ส่งตัวแทนยกร่างคำฟ้องศาลปกครอง กรณีการออกโฉนดที่ดินของเอกชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวเลราไวย์จำนวน 218 คนได้มอบหมายให้ตัวแทนและผู้ฟ้องคดีและผู้รับมอบอำนาจ 5 รายประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต(คลินิกช่วยเหลือด้านกฎหมาย)และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสรุปข้อเท็จจริงคำฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับกระบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินโฉนดเลขที่ 8324 ในพื้นที่หมู่ที่2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ดินได้มีการแบ่งแยกเพิ่มเมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2553ออกเป็นโฉนดเลขที่ 35230 และมีการแบ่งแยกอีกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ออกเป็นโฉนดทั้งหมดจำนวน 4 แปลง คือ โฉนดเลขที่ 112560,112561,112562,112563 และมีการฟ้องคดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ราย

เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 8  ทำให้ชาวเลหาดราไวย์ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้อง ซึ่งชาวเลเป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลราไวย์ซึ่งมีถิ่นกำเนิดตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่า150 ปี ซึ่งมีเอกสารหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยที่หาดราไวย์

โดยที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องและมีการแก้ไขเอกสารหลักฐานและมีการสรุปข้อเท็จจริงคำฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับกระบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินโฉนดเลขที่ 8324 เมื่อมีการปรับแก้แล้วจะมีการจัดประชุมทีมกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในข้อกฎหมายอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการฟ้องคดีศาลปกครองนครศรีธรรมราชต่อไป