ตัวแทนชาวเลเกาะเหลานำความรู้จากการอบรมมาบอกต่อชาวบ้านในชุมชน

ที่ชุมชนชาวเลเกาะเหลา จังหวัดระนอง หลังจากที่แกนนำได้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำเมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาแล้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 แกนนำได้รวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อรับฟังข้อมูลดีดีที่ได้ไปร่วมการสัมมนาพัฒนาแกนนำมาในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ไปด้วยกัน

ชาวเลเกาะเหลาที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวในครั้งนี้รู้สึกดีใจและมีความเข้าใจกับสิ่่งต่าง ๆ เช่น เรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เรื่องสิทธิการได้รับบัตรประชาชนตามกฎหมาย เรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ