อบรมพัฒนาการสร้างวีดีสื่อสารกิจกรรมชุมชนต่อสังคม

วันที่ 25-26 มีนาคม 2561 การอบรมการทำสื่อวีดีโอเพื่อเผยแพร่กิจกรรมชุมชนต่อสังคมในวันนี้ได้มาอบรมกันที่ศูนย์มิตรไมตรีจังหวัดภูเก็ต มีทั้งผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ และเป็นเยาวชน ได้มาฝึกอบรมในครั้งนี้ร่วมกัน โดย วิทยากรจะอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับการทำสื่อ การกำหนดหัวเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ และบทสรุป โดยทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในเวลา 3 นาที หลังจากนั้นได้แนะนำวิธีการใช้ Application และสอนวิธีทำสื่อจากโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Kind Master  และวิทยากรอบรมสื่อได้ให้มีการซักถามข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะลงพื้นที่จริงในการเก็บข้อมูลเพื่อทำข่าว

ในเวลาต่อมาได้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละเครือข่ายลงพื้นที่เป้าหมายที่ได้เตรียมไว้เพื่อถ่ายรูปและวีดีโอและพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ แล้วนำมาตัดต่อแล้วให้เพื่อน ๆ ได้ฟัง เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ได้ลงไปสามารถนำเสนอเรื่องราวอะไรได้บ้าง  เช่นการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมในป่าชายเลนการจัดการภัยพิบัติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียและขยะและการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

หลังจากเก็บข้อมูลแล้วให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้นำวีดีโอที่ได้ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเปิดฉายให้ดู แล้วจะมีวิทยากรได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีดีโอที่แต่ละเครือข่ายได้นำมาเสนอ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำสื่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไป