จังหวัดภูเก็ต หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้กับชาวบ้านด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2661 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรประชาสังคม ชุมชน เข้าร่วม โดยในที่ประชุมได้พูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้กับชาวบ้านด้านที่อยู่อาศัย และการติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดให้มีโฉนดชุมชนแล้ว สรุปได้ดังนี้

ชุมชนสระต้นโพธิ์ การใช้พื้นที่ 50 ไร่ ให้ทางจังหวัดเสนอปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อน

ชุมชนมะลิแก้ว การลงพื้นที่ของคณะทำงาน ไม่สามารถชี้ชัดแนวเขตพื้นที่โฉนดของเอกชนได้ ทางชุมชนจึงขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ โฉนดของเอกชน ต่อเนื่อง

ชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน ทางจังหวัดจะทำหนังสือไปถึงนายกเทศมนตรี เพื่อให้มีการเยียวยาและแก้ปัญหาผู้ถูกฟ้องคดี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านที่ถูกฟ้องคดี และแพ้คดีในศาลชั้นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดี ให้ออกจากพื้นที่ ทางประธานในที่ประชุม ให้ไปประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.) เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

กรณีชุมชนในพื้นที่อยู่ในป่าชายเลน ทางสำนักป่าชายเลนยืนยันในการส่งข้อมูลพื้นที่ 6 ชุมชน ไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เรียบร้อยแล้ว การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับทางกระทรวง และรัฐบาลว่าจะใช้ แนวทางของโฉนดชุมชนหรือแนวทางของ คทช. ประธานจึงเสนอให้มีการดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนส่วนที่เหลืออีก 6 พื้นที่ โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง เจ้าของพื้นที่ นายอำเภอ เทศบาล ชุมชน และกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน แล้วให้นำเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการเชิญผู้ตรวจลงพื้นที่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งสองฝ่าย

ชุมชนอ่าวยนต์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตั้งแต่เดิมนั้น จากการตรวจสอบพบว่าอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย ให้ทางตัวแทนชุมชนประสานงานกับที่ดินจังหวัด และดำเนินการต่อ ตามที่ตัวแทนชุมชนเสนอ การแก้ไขปัญหา ตามแนวทางโฉนดชุมชน

การแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเล ให้มีการรังวัดสอบแนวเขต พื้นที่สุสาน ชุมชนแหลมตุ๊กแก ซึ่งเป็นพื้นทีทีออก นสล.แล้ว

ชุมชนสะปำ เนื่องจากชุมชนอยู่มาก่อน ปี พ.ศ. 2515 ทางกรมเจ้าท่า ไม่ได้มีปัญหาอะไร  โดยให้ทางชุมชนและท้องถิ่นในส่วนของ อบต. เกาะแก้ว ทำเอกสารยืนยันการอยู่อาศัยของชุมชนชาวเลสะปำ ยื่นต่อกรมเจ้าท่าต่อไป

ชุมชนแหลมหลา กรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องในการดำเนินการเพื่อออกโฉนดชุมชน

ชุมชนหินลูกเดียว อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ดำเนินการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ที่ทางเครือข่ายนำเสนอมาแล้ว

ชุมชนราไวย์ ในส่วนของพื้นที่สาธารณะ คลองหลาโอน อยู่ในระหว่างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ และจะนำเข้าสู่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาชาวเลต่อไป ในส่วนการรื้อเขื่อนกันคลื่น ทางกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณแล้ว  2 แสนกว่าบาท แต่ต้องรอมติของคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบก่อน หากมีการรื้อเขื่อนจริง

การขอบ้านเลขที่ ประธานในที่ประชุมเห็นว่า ให้มีการพิจารณาเป็นรายรายไป

พื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย คือปลากะตักพัฒนา กับ ชุมชนท่าเรือใหม่ นั้น ให้ทางสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชนเป็นนิติบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดินต่อไป และให้แต่งตั้งสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงานชุดนี้ด้วยและในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามที่คณะทำงานในส่วนของเครือข่ายนำเสนอและตามที่ได้สรุปในข้างต้น