มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ มอบชุดวิทยุสื่อสาร เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการฯ , พลโทสมคิด ทับทิม หัวหน้าสำนักงานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มอบชุดวิทยุสื่อสาร , เครื่องทวนสัญญาณแม่ข่าย และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อใช้งานในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พลโทสมคิด ทับทิม หัวหน้าสำนักงานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้แทน GISDA และคณะ ร่วมมอบชุดวิทยุสื่อสาร จำนวน 25 เครื่อง เครื่องทวนสัญญาณแม่ข่าย 2 เครื่อง และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการ) เพื่อใช้งานในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและทดแทนชุดเดิมที่หมดสภาพการใช้งานพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้อาสาสมัครชุมชนบ้านน้ำเค็ม ในการติดต่อสื่อสารกันและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งสามารถใช้งานในด้านสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ได้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้วย

ชุมชนบ้านน้ำเค็มได้ผ่านประสบการณ์ประสบภัยสึนามิมาเมื่อธันวาคม 2547 โดยมูลนิธิชุมชนไท ได้เข้ามาสนับสนุนและจัดกระบวนการเพื่อการฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติตั้งแต่ต้น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จนทำให้ชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติระดับโลก และมีอาสาภัยพิบัติเกิดขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพื่อให้ศักยภาพการจัดการพร้อมพอและต่อเนื่อง วิทยุสื่อสารมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาทฯ เป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนชุดวิทยุสื่อสารในครั้งนี้