30 years old Chumchonthai Foundation

คนชายขอบจัดการตนเอง

 

คนชายขอบจัดการตนเอง
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ 

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2562

Link : Open book