ก้าวสู่ความมั่นคงที่อยู่อาศัย ทช. MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนนำร่อง

6 พฤศจิกายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจาก #มูลนิธิชุมชนไท ผู้แทนจากกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ผู้แทนชุมชนสระต้นโพธิ์ ผู้แทนชุมชนเกาะเหลา ผู้แทนชุมชนโต๊ะบาหลิว ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

โดยในการลงนามบันทึกความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งชุมชน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของชุมชนและการดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงต่อไป เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนและดำเนินงานพัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้หน่วยงานภาคเอกชนและชุมชน ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดูแลรักษา คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป----------