ชุมชนเกาะตาครุต จังหวัดระนอง เรียกร้องคัดค้านการยกเลิกโฉนดชุมชน

24 พ.ย.2563 นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะตาครุฑ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ในการแก้ปัญหาร่วมกันกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เช่น ปัญหาการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานฯ ปัญหาสิทธิสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น โดยผู้แทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและชาวบ้านชุมชนเกาะตาครุฑ ได้ยื่นเพื่อให้ทบทวนการยกเลิกโฉนดชุมชน โดยยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ให้ดำเนินการให้มีโฉนดชุมชนต่อไป เพราะโฉนดชุมชนที่มีการผลักดันนี้สามารลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีความมั่นคงได้ โดยโฉนดชุมชนจะเป็นแปลงรวมที่ชาวชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐ ไม่สามารถแบ่งแยกเป็นแปลง ๆ  เพื่อนำออกจำหน่ายขายได้ แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงได้ในอนาคต