ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน 3 คำที่ต้องจำสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย

#ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน 
สามคำนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ โดยกรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่ปี 2560 

จากพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ผ่านกระบวนการในการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน โดย #มูลนิธิชุมชนไท เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการรับมือภัยพิบัติที่ผ่านมา ทำให้เห็นแล้วว่า ในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการจัดการที่เป็นระบบ โดยมีชุมชนและ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน เป็นหลัก ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วภาคีเครือข่ายฯ ทั้งที่มาจากพื้นที่เคยประสบภัย และภาคประชาสังคม ได้เข้าใจจากการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนอีกด้วย อันนำมาซึ่งความยั่งยืนของ #การจัดการภัยพิบัติโดยภาคประชาชน ต่อไป

ขอบคุณภาพและเรื่องราว จากเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลิ้งดูวีดีโอ
https://www.facebook.com/ChumchonThaiFoundation/posts/4322076161142931

หนังสือประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน
https://www.chumchonthai.or.th/bookctf-Victims%20experience%20friends%20co