ขยายพื้นที่ความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากร จังหวัดพังงา

2 ก.พ.2564 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เตรียมการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากร ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมคน เตรียมข้อมูล สร้างความร่วมมือ เพื่อขยายการพัฒนาชุมชน ในชุมชนบ้านบางแดด ชุมชนบ้านบางเอียง ชุมชนบ้านไทรทอง จำนวน 3 ชุมชน ในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่จะขยายงาน ในปี 2564 นี้ 

ในการลงพื้นที่ พบว่า ปัญหาที่ดินทำให้ชุมขนไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกับ คนในสังคมใหญ่ได้ ทั้ง ๆ ที่ชุมชนก่อตั้งและอยู่อาศัยมายาวนานก็ตาม โดยสิทธิในที่ดิน ได้ทำให้การเข้าถึงสาธารณูปโภค รายได้จากอาขีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอาจทำไม่ได้ และก่อเกิดให้เกิดความยากจนในคนส่วนใหญ่ของเกษตรกรรายย่อย

การเสริมสร้างสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัย จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ และการดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความร่วมมือของชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาชชีวิตและชุมชนตนเองได้