ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีชุมชนบางพระเหนือ ม.4 ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

28 ม.ค.2564 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ระนอง กรณีชุมชนบางพระเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ม.4 ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ณ ห้องประขุมโกมาฃุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ในการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงจากภาพถ่ายพี่น้องประชาชนทำกินอาศัยมาก่อนประกาศเขตป่า มาก่อนประกาศเขตปฏิรูป สปก. มาก่อนประกาศเขตอุทยาน เพื่อให้ปัญหาพี่น้องประชาชนเกษตรกรต้องได้รับการแก้ไขปัญหา  

ความเห็นมติที่ประชุม เบื้องต้น

  1. เสนอเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานระดับจังหวัดระนอง
    •  เพิ่มผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
    • เพิ่มผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดระนอง
  2. เห็นควรใช้ผลของการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศมาประกอยการพิจารณาว่าเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินและเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ หากเกษตรครอบครองก่อน ควรให้สิทธิแก่เกษตรกร ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ สปก. ปรับปรุงแนวเขตอุทยาน
  3. ในระหว่างแก้ปัญหาเห็นควรอนุญาตให้เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถปรับปรุงผลอาสินได้
  4. เห็นชอบให้ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป