ชุมชนไทรทอง จ.พังงา ประชุมเตรียมทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)

ชุมชนไทรทอง ต.บางวัน จ.พังงา ประชุมเตรียมทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)

17 ก.พ.2564 มูลนิธิชุมชนไทลงพื้นที่ หมู่ 8 ชุมชนไทรทอง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา จัดประชุมสมาชิกในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง) โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 70 ครัวเรือน จากทั้งหมด 89 ครัวเรือน  โดยได้มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายก อบต. สภาองค์กรชุมชนตำบลบางวัน และสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

การประชุมครั้งนี้ สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัย และได้ทำความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลปัญหาที่ดิน เพื่อใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานต่อไป โดยจะให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนงานและจัดทำแผนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจะต้องพร้อมเสนอโครงการภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 นี้

ผลลัพธ์เห็นได้จากเวทีการประชุม

ได้มีผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และผู้แทนจากมูลนิธิชุมชนไท ในการให้คำแนะนำกับชาวบ้าน โดยมีจำนวนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกว่า 80% ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือโครงการบ้านมั่นคงมากขึ้น และสมาชิกชุมชนได้ร่วมกันคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำแผนการดำเนินการ และพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลต่อไป