มูลนิธิชุมชนไท เดินหน้าสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย สิทธิที่ดิน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ้านบางแดด พังงา

17 ก.พ.2564 ณ พื้นที่ชนบทที่บ้านบางแดด ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่นี่มีประชากรอยู่กว่า 50 ครอบครัว ประสบกับความไม่มั่นคงในที่ดิน ส่งผลให้บ้านยังไม่มั่นคง  ด้วยข้อจำกัดระเบียบ กฎหมาย ที่เขียนไว้ไม่ยึดโยงกับสิทธิชุมขน โดยมีชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ร่วมกว่า 70 คน 

มูลนิธิชุมชนไท ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่นางขาว โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบลบางวัน เป็นที่ปรึกษา เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทาง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนในชุมชน ด้วยสมาชิกชุมชนชนบทได้เอง โดยอาศัยการจัดตั้งทีมกรรมการชุมขน จัดทำข้อมูลชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งจัดตั้งภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2545 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 3 แสนครัวเรือนแล้วทั่วประเทศ แต่ชาวบ้าน ชุมชน อีกหลายพื้นที่อาจยังไม่เคยรับรู้ ข้อมูล ช่องทาง และโอกาสในการลุกขึ้นมา ขยับ ขับเคลื่อน และเสนอโครงการพัฒนาชุมชนตัวเอง  

จากนี้ไป  #มูลนิธิชุมชนไท  และ #พอช. จะร่วมมือกันขยายความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชนได้เข้าถึง กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย อย่างต่อเนื่อง