เดินหน้าเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปรับทัพจัดขบวนงาน นำบทเรียนที่ผ่านมา สานต่องานในปัจจุบัน

เดินหน้าเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปรับทัพจัดขบวนงาน นำบทเรียนที่ผ่านมา สานต่องานในปัจจุบัน

มูลนิธิชุมชนไท ได้ปรับทัพจัดขบวนงาน ขับเคลื่อนเดินหน้าเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต โดยการนำบทเรียนที่ผ่านมา สานต่องานในปัจจุบัน เดินหน้าสู่อนาคต 

หลังการก่อตั้งเครือข่ายฯมา 15 ปี  สรุปบทเรียนร่วมกันว่า ชุมชนและเครือข่าย เข้มแข็ง แต่ในชุมชนแต่เครือข่ายยังขาดคนออกมาร่วมรับผิดชอบ งานกลางเครือข่ายน้อยเกินไปในการบริหารเครือข่ายและบริหารโครงการ   

#มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่ทบทวนบทบาท แกนนำเครือข่าย จัดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ออกมาเป็นทีมและให้มีระบบการหนุนเสริมกิจกรรม และโครงการในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมพลังและสนับสนุนงบประมาณ ให้เครือข่ายลงพื้นที่ไปปฏิบัติการและฝึกการบริหารโครงการโดยเครือข่ายเองไปด้วย

เป้าหมายการจัดกระบวนงานใหม่ คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของเครือข่ายฯ เพื่อนำไปสู่สิทธิ์ในที่ดิน เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิชุมชน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปด้วยกัน