ขับเคลื่อนชี้แจงบ้านมั่นคง หมู่บ้านบ้านในหงบ 80 ครัวเรือน สำรวจปัญหาชุมชน จัดตั้งกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน

วันที่ 27 ก.พ.2564 #มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และคณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา สภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด และชาวบ้าน 51 คน โดยการสนับสนุนของ พอช. ในการจัดประชุม ณ ศาลาของหมู่บ้าน บ้านในหงบ ม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 

บ้านในหงบ เป็นพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยาน ทำให้ชุมชนไม่สามารถพัฒนาด้วยงบประมาณของรัฐท้องถิ่นได้ ผนวกกับชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจน บ้านเรือนไม่มั่นคงแข็งแรง ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด จึงเสนอให้หาช่องทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล

การลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ กับชาวชุมชนบ้านในหงบ 
เพื่อทำความเข้าใจ ให้ชุมชนรวมตัวกันทำข้อมูลชุมชน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท

นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ได้กล่าวทักทาย และชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ตั้งแต่การเริ่มต้นของโครงการบ้านมั่นคง ปี 2545 จนถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ให้ประชาชนที่ไม่สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยตนเองได้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องที่ดินไม่มั่นคง ไร้ที่ดิน หรือความทับซ้อนกับที่ดินรัฐ จนรัฐบาลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ให้มีกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น เรียกว่า “บ้านมั่นคง” โดยในกองทุนนี้ อาจมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วย ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงชนบท ที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อ ปี 2562 นี้ 

ในการประชุม ได้ให้สมาชิกชุมชนช่วยกันนำเสนอปัญหาในชุมชน ทั้งเรื่องที่ดิน ความยากง่ายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การสร้างทางเดินเท้าในชุมชน ว่ามีข้อจำกัดและปัญหาต่างอะไรบ้าง รวมถึง เรื่องไฟฟ้า  ระบบน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อประมวลปัญหาเบื้องต้นให้รับรู้ร่วมกัน 

นายไมตรี จงไกรจักร์ ได้อธิบายต่อถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชนบท ว่าชุมชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยตั้งแต่วันนี้ ชุมชนต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อการจัดทำข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนที่ชุมชน การทำข้อมูลแผนที่ปัญหาที่ดิน การสร้างความร่วมมือกับรัฐในการแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน การออกแบบการพัฒนาชุมชน การออกแบบการซ่อมบ้านให้สมาชิก การออกแบบแผนการพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาสังคม และการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่มีใครมาทำให้  มีแต่คณะกรรมการชุมชนของเราเท่านั้นที่ต้องทำเอง  จึงฝากให้สมาชิกที่มาในวันนี้และหากใครมีข้อสงสัยอะไร ก็สามารถถามได้ตลอดเวลา

นายมานะ วงศ์นา สมาชิกชุมชนบ้านบางติบ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการเสนอโครงการ ได้แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งบ้านบางบางติบ เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ได้ทำรายละเอียดชุมชน เช่น การสำรวจเก็บข้อมูล การแบ่งกลุ่มย่อยในการบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการออกแบบร่วมกันว่า กระบวนการขั้นตอนในชุมชน แต่ละขั้นต้องเริ่มจากอะไรและดำเนินการอย่างไรบ้าง จนถึงขั้นตอนการไปเสนอโครงการ และที่สำคัญหรือหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ ต้องเน้นการประชุมของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทุกครอบครัว ไม่สามารถให้มีการดำเดินการแทนกันได้ และคิกว่าถ้าร่วมมือกัน เราอาจใช้เวลาสัก 6 เดือน ก็สามารถเสนอโครงการได้ แต่ถ้าชุมชนยังไม่พร้อม ก็ไม่สามารถเสนอโครงการนี้ได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ โครงการนี้จะให้การบริหารด้านงบประมาณ โดยจะลงตรงมาที่ชุมชนเท่านั้น ไม่ผ่านระบบหน่วยงานใดเลย และทีมที่ปรึกษาอย่างพวกเรา ก็จะคอยติดตาม สนับสนุนให้ดำเนินการขับเคลื่อนไปได้ จนจบโครงการ โดยใช้ระยะเวลาอย่างเร็วประมาณ 2-3 ปี 

นางชาตรี มูลสาร  ในฐานะเลขาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา ได้ช่วยจัดกระบวนการจัดตั้งกรรมการ ขึ้นมาชุดหนึ่ง พร้อมกับการแบ่งบทบาทหน้าที่กรรมการให้ชัดเจนในแต่ละด้าน จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมกับอธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ให้กรรมการชุมชน เพื่อไปสำรวจข้อมูล โดยมีการวางแผนด้วยว่า ข้อมูลจะเสร็จเมื่อไหร่ และภายในเดือนมีนาคม นี้  จะมีการประชุมกันอีกครั้ง