ภูเก็ต สำรวจข้อมูลชุมชน วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน

6-7 มีนาคม 2564 ทีมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดภูเก็ต ลงชุมชนใน อ.ถลาง สำรวจข้อมูลชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  เริ่มตั้งแต่ ชุมชนแหลมหลา,ชุมชนหินลูกเดียว,ชุมชนปูดำ,ชุมชนต้นโด,ชุมชนบางรากไม้ ชุมชนท่าสัก ชุมชนมะลิแก้ว และชุมชนโหนทรายทอง โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาวางแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท เพื่อจัดทำแผนงานระดับจังหวัด และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชน ต่อไป